Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2123

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2017 r. poz. 1996) w § 2 w pkt 22 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.