Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1996

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1089) w § 2 w pkt 22:
1) uchyla się lit. i, k oraz l;
2) w lit. m kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n w brzmieniu:

"n) osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.