Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu dokumentów publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1509

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1394 i 1415) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 46 i 1286) w § 3:
1)
pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) legitymacja służbowa strażaka, o której mowa w art. 37 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1115);";

2)
w pkt 35 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 36 w brzmieniu:

"36) legitymacja strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301).".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.