Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. - Dz.U.2019.2439 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2439

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 132 i 2101) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
1)
uchyla się pozycję 294a;
2)
pozycja 294b otrzymuje brzmienie:
294b* 8472 90 80- - Pozostałe57)
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).