Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2333 i 2438) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pozycje 208 i 209;
2) uchyla się pozycję 271;
3) pozycje 296-298 otrzymują brzmienie:
296* 9001 30 00- Soczewki kontaktowe64)
297* 9001 40- Soczewki okularowe szklane64)
298* 9001 50- Soczewki okularowe z pozostałych materiałów64)
4) po pozycji 312 w kolumnie "Wyszczególnienie" dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8. Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych";

5) w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN dodaje się objaśnienie nr 64 w brzmieniu:

"64) służące do korekty wzroku".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2018 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).