Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2438

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 19 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2333) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pozycje 159 i 160 otrzymują brzmienie:
159* 1905 90 70- - - - Zawierające 5% masy lub więcej sacharozy, cukru inwertowanego lub izoglukozy16)
160* 1905 90 80- - - - Pozostałe16) i 17)
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia pozycja 119 otrzymuje brzmienie:
119* 1905 90 80- - - - Pozostałe9)
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).