Zmiana rozporządzenia w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2126

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 13 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80bd ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 431) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).