Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1062

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231 i 2252) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Osobie, o której mowa w art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy lub § 9 ust. 1 pkt 9, która została skierowana na badanie lekarskie, psychologiczne lub kurs reedukacyjny, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje profil kandydata na kierowcę po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego.";

2) w § 10 w ust. 3:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) data ważności prawa jazdy - najpóźniejsza z dat określonych w rubryce data ważności uprawnienia dla poszczególnych kategorii prawa jazdy;",

b) w pkt 10:
w lit. a wyrazy "lit. b-d" zastępuje się wyrazami "lit. b-f",
po lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

"e) w przypadku gdy osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E oraz AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T przedstawi kolejne orzeczenie lekarskie dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, w którym data kolejnego badania jest krótsza od daty określonej w orzeczeniu lekarskim dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E - za datę stosowaną do określenia daty ważności wszystkich uprawnień przyjmuje się datę wcześniejszą,

f) w przypadku prawa jazdy wydawanego na podstawie wymiany zagranicznego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami - za datę ważności uprawnień poszczególnych kategorii prawa jazdy przyjmuje się datę ważności danego uprawnienia do kierowania pojazdami określoną na wymienianym zagranicznym dokumencie lub datę 15 lat od daty wydania prawa jazdy dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T lub datę 5 lat od daty wydania prawa jazdy dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E, w przypadku jeżeli daty ważności określone w zagranicznym dokumencie prawa jazdy są dłuższe niż 15 lat dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T lub dłuższe niż 5 lat dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;";

3) w § 30 w ust. 3 wyrazy "3 czerwca 2018 r." zastępuje się wyrazami "poprzedzającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), określony w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957).";
4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Osobie, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, która została skierowana na badanie lekarskie, psychologiczne lub kurs reedukacyjny, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje, do dnia poprzedzającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, określony w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, profil kandydata na kierowcę po dostarczeniu przez osobę wymaganego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego lub zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego.
§  3. 
1.  Wnioski o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz dokumenty stanowiące załączniki do tych wniosków złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za spełniające wymagania niniejszego rozporządzenia.
2.  Dotychczasowe druki wniosków o wydanie prawa jazdy mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, pod warunkiem dołączenia do wydawanej decyzji o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami pouczenia w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, oraz
2) § 1 pkt 3 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem 3 czerwca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

H. Decyzja z dn. ... o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami

wzór
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).