Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1684

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 1 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018

Na podstawie art. 57e ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 1521) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517, z 2016 r. poz. 679 i 1153 oraz z 2017 r. poz. 1378) w załączniku w ust. 8 w:
1) akapicie dziewiątym pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w terminie do dnia 31 października 2017 r. posiadacz świń może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 57g ust. 7 ustawy.";

2) w akapicie dziesiątym pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w terminie do dnia 31 października 2017 r. posiadacz świń może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 57g ust. 7 ustawy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).