Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2227

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r.

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na 2017 r. (Dz. U. poz. 2235 oraz z 2017 r. poz. 696) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1.9 "Kontrole urzędowe stad niosek gatunku kura (Gallus gallus) oraz kontrole urzędowe pasz przeznaczonych dla tych stad" akapit jedenasty otrzymuje brzmienie:

"Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki:

1) we wszystkich stadach w gospodarstwie, przy pobieraniu próbek zgodnie z procedurą, która została określona w ust. 2.1 lit. a załącznika do rozporządzenia nr 517/2011;

2) w przypadkach określonych w ust. 2.1 lit. b-e załącznika do rozporządzenia nr 517/2011.";

2) ust. 3.2 otrzymuje brzmienie:

"3.2. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku badań laboratoryjnych w kierunku serotypów Salmonella objętych programem (innych niż szczepy szczepionkowe) lub stwierdzenia efektu hamującego wzrost bakterii w próbkach pobranych we wszystkich stadach w gospodarstwie, przy pobieraniu próbek zgodnie z procedurą, która została określona w ust. 2.1 lit. a załącznika do rozporządzenia nr 517/2011, albo w próbkach pobranych zgodnie z ust. 2.1 lit. b-c i e załącznika do rozporządzenia nr 517/2011, w stadzie niosek gatunku kura (Gallus gallus), powiatowy lekarz weterynarii:

1) podejmuje działania opisane w ust. 3.1.2 pkt 1, 3 i 4;

2) nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, podjęcie działań określonych w ust. 3.1.4.";

3) w ust. 5 "Ogólny opis kosztów i korzyści":
a) akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Szacunkowe koszty realizacji programu w 2017 r. wyniosą 11 498 955,43 zł. W związku z powyższym strona polska będzie występowała do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie tego programu ze środków Unii Europejskiej, w odniesieniu do 75% kosztów kwalifikowanych, tj. do kwoty 10 897 415,38 zł.",

b) akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

"Szacunkowe koszty realizacji programu wyrażone w złotych zostały przeliczone na euro według prognozowanego kursu euro zawartego w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja maj 2017 r.";

4) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Założenia programu

6.1. Założenia związane z badaniami laboratoryjnymi

6.1.1. Założenia w zakresie badań laboratoryjnych

Rok: 2017

Regiona)Rodzaj badaniab)Populacjac)Rodzaj próbkid)Cele)Liczba planowanych badań
Rzeczpospolita

Polska

badanie bakteriologiczne w ramach urzędowego pobierania próbekstada km niosekkał / okładziny na obuwie / kurzwykrycie stada zakażonego4 894
Rzeczpospolita

Polska

badanie serologiczne w ramach urzędowego pobierania próbekstada kur niosekizolaty Salmonella z kału / okładzin na obuwie / kurzuokreślenie serotypu188
Rzeczpospolita

Polska

badanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażaniastada kur niosekwymazy czystościowepotwierdzenie skuteczności przeprowadzonego odkażania260
Rzeczpospolita

Polska

badanie na obecność środków przeciwdrobnoustrojowychstada kur niosekptakiwykrycie środków przeciwdrobnoustrojowych5

Objaśnienia:

a) Region określony w programie danego państwa członkowskiego.

b) Opis badania.

c) Wyszczególnienie gatunków i kategorii zwierząt objętych programem - w razie potrzeby.

d) Opis próbki (np. odchody).

e) Opis celu (np. nadzór, monitorowanie, kontrola szczepień).

6.1.2. Założenia w zakresie badania laboratoryjnego stad

Rok: 2017

RegionRodzaj stadaŁączna liczba stadŁączna liczba stad objętych programemPrzewidywana liczba stad do

zbadania

Przewidywana liczba próbkobrań przez

powiatowego lekarza weterynarii

Przewidywana liczba próbek pobranych przez powiatowego lekarza weterynariiSerotypPrzewidywana liczba stad z dodatnim wynikiem badaniaPrzewidywana liczba stad do

likwidacji

Łączna przewidywana liczba sztuk drobiu poddanych ubojowi lub zabitychPrzewidywana ilość jaj do zniszczenia (liczba w sztukach lub masa w tonach)Przewidywana ilość jaj skierowana do przetworzenia (liczba

w sztukach lub masa w tonach)

Rzecz pospolita

Polska

-2017

Stada kur niosek dorosłe3 1052 8872 8872 2747 286S.Enteritidis, S. Typhimurium5252799 3963 905 900 szt.12 502 050 szt.
5) w ust. 7 tabela "Szczegółowa analiza kosztów programu" otrzymuje brzmienie:

Rok: 20171)

Przeznaczenie kosztówWyszczególnienieSzacunkowa liczba badań laboratoryjnychSzacunkowy koszt

jednostkowy (w złotych)

Koszt jednostkowy (w euro)Suma ogółem (w złotych)Suma ogółem (w euro)Finansowanie wspólnotowe
1. Badania laboratoryjne
Koszt badań laboratoryjnychBadanie bakteriologiczne w ramach pobierania próbek przez powiatowego lekarza weterynarii4 89477,6718,19380 116,9889 021,86tak
Koszt badań laboratoryjnychBadanie w kierunku stwierdzenia skuteczności przeprowadzonego odkażania26071,3916,7218 561,404 347,20tak
Koszt badań laboratoryjnychBadanie w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów188163,8838,3830 809,447 215,44tak
Koszt badań laboratoryjnychBadanie na obecność środków przeciwdrobnoustrojowych514,653,4373,2517,15tak
2. Szczepienia
SzczepieniaProgram nie przewiduje
3. Koszty zniszczenia lub unieszkodliwienia
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwieniaOdszkodowania za drób799 39611,252,638 993 205,002 102 411,48tak
Koszty zniszczenia lub unieszkodliwieniaOdszkodowanie za zniszczone jaja konsumpcyjne3 905 9000,320,071 249 888,00273 413,00tak
4. Oczyszczanie i odkażanie
Oczyszczanie i odkażanieOdkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu, stąd jego koszty ponoszone są przez hodowcę.
5. Wynagrodzenia (osoby zatrudnione wyłącznie do realizacji programu)
WynagrodzeniaKoszt wyceny przez rzeczoznawców 1 stada i jaj konsumpcyjnych z tego stada (godz.)20834,338,047 140,641 672,32nie
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt
Towary konsumpcyjne i specjalny sprzętNie dotyczy
7. Inne koszty
Inne kosztyBadania laboratoryjne inne niż wymienione w pkt 1 (np. badania paszy i wody)15636,688,595 722,081 340,04nie
Inne kosztyOdszkodowania za pasze (tony)21 036,94242,842 073,88485,68nie
Inne kosztyOdszkodowania za sprzęt, który nie może zostać poddany odkażeniu (szt.)22 3712,190,5148 992,4911 409,21nie
Inne kosztyKoszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego) - załadunek jednego stada (szt.)525 688,011 332,09295 776,5269 268,68nie
Inne kosztyKoszt transportu (do rzeźni/zakładu przetwórczego ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego) - transport jednego stada (km)2 6005,851,3715 210,003 562,00nie
Inne kosztyZabicie drobiu (szt.)76 8652,170,51166 797,0539 201,15tak
Inne kosztyUnieszkodliwienie drobiu (kg)153 7301,420,33218 296,6050 730,90nie
Inne kosztyUnieszkodliwienie odpadów laboratoryjnych (kg)2 8522,920,688 327,841 939,36nie
8. Koszt pobierania próbek
Koszt pobierania próbekKoszt pobierania próbek2 27425,495,9757 964,2613 575,78tak
OGÓŁEM

OGÓŁEM (koszty kwalifikowalne)

11 498 955,432 669 611,25
10 897 415,382 529 203,06

1) Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Wszystkie wartości są podane bez VAT. Koszt programu obliczono według kursu euro 4,27 zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja maj 2017 r. Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w ramach limitu wydatków właściwych części budżetowych.

Finansowanie programu odbywa się ze środków budżetowych określonych w części 83 - rezerwa celowa przeznaczona na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, oraz w części 85 - budżety wojewodów, działu 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).