Zmiana rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego. - Dz.U.2020.1136 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1136

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (Dz. U. poz. 2514) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8 w ust. 2 wyrazy "30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w § 5" zastępuje się wyrazami "do dnia 31 października danego roku kalendarzowego";
2)
w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu:

"1a. W 2020 r. pośrednik kredytu hipotecznego ustala zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru za rok 2020 w wysokości stanowiącej iloczyn sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w roku 2019 i stawki 0,1%.

1b. W 2020 r. w pozycji 2 deklaracji, której wzór określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia, pośrednik kredytu hipotecznego wpisuje kwotę stanowiącą 0,1% kwoty z pozycji 1, zaokrągloną do pełnych złotych.

1c. W 2020 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego, informacje, o których mowa w § 5, w terminie do dnia 31 października 2020 r.

1d. W 2020 r. pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty, o której mowa w § 6, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

1e. W 2020 r. w przypadku powstania niedopłaty pośrednik kredytu hipotecznego dokonuje wpłaty należności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.