Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2370

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U. poz. 1013 oraz z 2017 r. poz. 843) w § 4:
1) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w sprawach, o których mowa w § 10, obejmuje obszar województwa pomorskiego oraz w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów: elbląskiego i braniewskiego oraz miasta na prawach powiatu: Elbląga.";

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Ełku obejmuje obszar województwa podlaskiego oraz w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów: bartoszyckiego, działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, oleckiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, piskiego, szczycińskiego, węgorzewskiego oraz miasta na prawach powiatu: Olsztyna.".

§  2. 
1.  Sprawy wszczęte i niezakończone przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Ełku przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  Sprawy prowadzone przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Ełku według dotychczasowej właściwości zostaną przekazane Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku właściwej na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.