Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2015

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

Na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych (Dz. U. poz. 1406) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pobierającym opłatę elektroniczną - rozumie się przez to Głównego Inspektora Transportu Drogowego;";

2) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Środki z kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2 ustawy, są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i przekazywane w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).