Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

Na podstawie art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy (Dz. U. poz. 402) w § 1 w pkt 1 wyrazy "Biura Ochrony Rządu" zastępuje się wyrazami "Służby Ochrony Państwa".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.