Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.236

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1470) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobowych - komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej właściwą do spraw kadr albo komórkę organizacyjną właściwą w sprawach kadrowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej.";

2) § 2-3a otrzymują brzmienie:

"§ 2. Przełożonymi właściwymi w sprawach osobowych funkcjonariuszy są:

1) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do:

a) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

b) komendantów oddziałów Straży Granicznej,

c) komendantów ośrodków Straży Granicznej,

d) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej,

e) funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej,

f) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji,

g) funkcjonariuszy, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych;

2) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej w stosunku do:

a) funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych, odpowiednio, w podległym mu Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w podległych im oddziałach, ośrodkach albo ośrodkach szkolenia,

b) funkcjonariuszy pozostających w ich dyspozycji,

c) funkcjonariuszy, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami są przełożonymi właściwymi w sprawach osobowych.

§ 3. 1. W Komendzie Głównej Straży Granicznej prowadzi się sprawy osobowe funkcjonariuszy, o których mowa w § 2 pkt 1, sprawy odwołań lub zażaleń funkcjonariuszy na rozstrzygnięcia w sprawach osobowych podjęte przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendantów oddziałów, ośrodków i ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz inne sprawy osobowe, w których właściwość Komendanta Głównego Straży Granicznej wynika z przepisów ustawy.

2. W Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w komendzie oddziału Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej i ośrodku szkolenia Straży Granicznej prowadzi się kontrolę w zakresie określonym w art. 125e ust. 2 pkt 2 ustawy, dotyczącym funkcjonariuszy wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a-c, oraz sprawy odwołań od rozstrzygnięć podjętych w wyniku takiej kontroli, w zakresie niezastrzeżonym dla Komendanta Głównego Straży Granicznej. W przypadku gdy wynika to z zakresu upoważnienia udzielonego przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych, kontrolę prowadzi się w placówkach lub dywizjonach Straży Granicznej.

§ 3a. Sprawy dotyczące prawa do zwolnienia od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny w zakresie długości okresu w roku kalendarzowym, w którym funkcjonariuszowi przysługuje to prawo, prowadzi się w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziału Straży Granicznej, ośrodka Straży Granicznej i ośrodka szkolenia Straży Granicznej, w których jest prowadzona ewidencja czasu służby funkcjonariuszy.";

3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W stosunku do funkcjonariusza zajmującego stanowisko Komendanta lub zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta lub zastępcy komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta lub zastępcy komendanta ośrodka Straży Granicznej, komendanta lub zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej czynność, o której mowa w ust. 1, przeprowadza Komendant Główny Straży Granicznej lub jego zastępca, w obecności kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).