Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.663

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 maja 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym (Dz. U. poz. 444) w załączniku do rozporządzenia w lp. VI wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1Urząd Celny

w Krakowie

powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, nowotarski z wyłączeniem gmin: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Szczawnica, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki oraz miasto Kraków
2)
uchyla się pkt 2;
3)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3Urząd Celny

w Nowym Sączu

powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnowski, gminy: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Szczawnica z powiatu nowotarskiego oraz miasta: Nowy Sącz i Tarnów
1.
Sprawy prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Urząd Celny w Nowym Targu przejmuje odpowiednio Urząd Celny w Krakowie i Urząd Celny w Nowym Sączu.
2.
Sprawy dotychczas prowadzone przez Urząd Celny w Krakowie w zakresie właściwości powiatu bocheńskiego przejmuje Urząd Celny w Nowym Sączu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).