Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.743

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Na podstawie art. 26a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (Dz. U. poz. 264, z 2005 r. poz. 379, z 2006 r. poz. 262, z 2007 r. poz. 596, z 2008 r. poz. 453 oraz z 2009 r. poz. 467) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia skreśla się lp. 7.
§  2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do:
1) wielokrotności kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego prezesów izb, zastępców prezesów i etatowych członków kolegiów,
2) miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników regionalnych izb obrachunkowych

- od dnia 1 stycznia 2016 r.

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ

Lp.StanowiskoWynagrodzenie zasadniczeDodatek funkcyjny
1Prezes izby3,7-5,30,7-1,2
2Zastępca prezesa2,9-4,40,5-0,9
3Etatowy członek kolegium2,2-3,6

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I1220-1460
II1230-1520
III1240-1600
IV1250-1680
V1270-1770
VI1290-1890
VII1310-2010
VIII1330-2150
IX1360-2280
X1400-2430
XI1450-2590
XII1500-2750
XIII1550-2950
XIV1610-3190
XV1670-3430
XVI1740-3700
XVII1810-3970
XVIII1890-4310