Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do... - Dz.U.2020.1516 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1516

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1500 oraz z 2019 r. poz. 1621) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona może wystąpić do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń także za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702 i 1493).

2. W przypadku wystąpienia do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia:

1) świadczeniodawca musi spełniać warunki, o których mowa w § 2;

2) niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona musi potwierdzić, za pośrednictwem Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, prawo wykonywania zawodu medycznego, które zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania danego zawodu medycznego uprawnia do wystawiania recept zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

3. W przypadku wystąpienia do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona udostępnia Funduszowi dane przetwarzane w tym systemie obejmujące:

1) w przypadku świadczeniodawcy:

a) numer identyfikacyjny świadczeniodawcy, określony przez Fundusz,

b) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

c) numer PESEL osoby występującej w imieniu świadczeniodawcy do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, która została upoważniona w tym zakresie przez świadczeniodawcę zgodnie z § 4;

2) w przypadku niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej:

a) numer prawa wykonywania zawodu niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej,

b) kod przynależności do danej grupy zawodowej niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

c) numer PESEL niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej.

4. Do niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych występujących o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2 pkt 2.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).