Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.795

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 23 kwietnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1277 oraz z 2022 r. poz. 994) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny, wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dodatek specjalny jest przyznawany w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.",

c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Dodatek specjalny jest przyznawany pracownikowi jednostki naukowej w związku z uczestniczeniem przez tego pracownika w realizowanym przez jednostkę naukową projekcie badawczym w kwocie nieprzekraczającej 60% wynagrodzenia zasadniczego pracownika jednostki naukowej.";

2)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabela II otrzymuje brzmienie:

"Tabela II. Pracowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor--wyższe5
2Zastępca dyrektora--stopień naukowy albo tytuł profesora3 lata na samodzielnym stanowisku
3Główny księgowy--według odrębnych przepisów
I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni
1ProfesorXVII - XVIII-
2Profesor instytutuXV - XVII-
3Główny specjalista badawczo -technicznyXIV - XVI-
4AdiunktXIII - XV-
5Starszy specjalista badawczo -technicznyXII - XIV-
6AsystentXI - XIII-
7Specjalista badawczo-technicznyX - XII-
II. Pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz analityczni
1Główny specjalistaXIII - XVI-wyższe9
2Starszy specjalistaXI - XIII-wyższe7
średnie9
3SpecjalistaX - XII-wyższe3
średnie5
4Młodszy specjalistaIX - XI-wyższe-
5Starszy informatykIX - XI-wyższe2
średnie4
6Starszy laborantVIII - X-wyższe2
średnie4
7Technik: analityk, kryminalistyk, mechanik i innyVIII - X-średnie-
8InformatykVIII - IX-średnie-
9LaborantVII - IX-średnie-
III. Pracownicy administracyjno-ekonomiczni
1Radca prawnyXIV - XVI1według odrębnych przepisów
2Kierownik: działu, zespołu, sekcjiXIII - XVI3wyższe7
3Główny specjalistaXIII - XVI-wyższe7
4Zastępca głównego księgowego, zastępca kierownika: działu, zespołu, sekcji, kierownik sekretariatuXI - XII2wyższe5
średnie9
5Starszy specjalistaX - XII-wyższe5
średnie9
6Inspektor ochrony danychIX - XII-wyższe5
7Specjalista do spraw bhpVIII - XI-według odrębnych przepisów
8Specjalista, asystent dyrektoraVII - XI-wyższe2
średnie4
9Administrator systemu informatycznegoVII - XI-wyższe2
10Starszy referent, archiwista, magazynier, sekretarka, sekretarzVI - X-wyższe-
średnie2
11Starszy inspektor do spraw bhpVI - IX-według odrębnych przepisów
12ReferentV - VI-średnie-
13Inspektor do spraw bhpV - VI-według odrębnych przepisów
14Pracownik administracyjnyIV - VI-podstawowe-
IV. Stażyści
1StażystaIII - V-wyższe-
I - IVśrednie
V. Pracownicy obsługi i na stanowiskach robotniczych
1KonserwatorVII - VIII-średnie branżowe3
zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe4
2Kierowca-mechanikVI - VII-według odrębnych przepisów
3Pracownik gospodarczyIV - VI-podstawowe-
4Sprzątaczka, dozorca, portier, telefonistkaI - V-podstawowe-
Pracownik, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia lub liczby lat pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku określonym w niniejszym rozporządzeniu.
Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2023 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. 

Dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2240-3950
II2300-4000
III2350-4050
IV2400-4110
V2460-4200
VI2510-4290
VII2570-4390
VIII2620-4490
IX2680-4590
X2790-4690
XI2900-4810

II. 

Dla pracowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2500-3650
II2550-3750
III2600-3850
IV2700-4000
V2800-4300
VI2850-4500
VII2900-4850
VIII2950-5250
IX3000-5750
X3100-6200
XI3200-6700
XII3600-7150
XIII3950-7750
XIV4350-8350
XV4700-8950
XVI5000-9550
XVII5750-10 750
XVIII6800-11 950
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).