Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1768

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 3 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 714) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 po pkt 5c dodaje się pkt 5d w brzmieniu:

"5d) Centrum Informatyki Resortu Finansów,";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) tabela I otrzymuje brzmienie:

"I. Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 150-2 100
II1 190-2 150
III1 240-2 200
IV1 290-2 250
V1 340-2 300
VI1 390-2 350
VII1 440-2 400
VIII1 490-2 500
IX1 540-2 600
X1 600-2 800
XI1 700-3 000
XII1 800-3 200
XIII1 900-3 400
XIV2 000-3 600
XV2 100-3 800
XVI2 200-4 000
XVII2 350-4 300
XVIII2 500-4 600
XIX2 700-4 900
XX2 900-5 300
XXI3 200-5 700

",

b) tabela VI otrzymuje brzmienie:

"VI. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 000-3 200
II1 100-3 400
III1 300-3 600
IV1 500-3 800
V1 700-4 000
VI1 900-4 500
VII2 100-5 000
VIII2 300-5 500
IX2 500-6 000
X2 700-6 500
XI2 900-7 500
XII3 100-8 500
XIII3 500-10 000
XIV4 000-11 000
XV4 500-12 000

";

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) tabela II otrzymuje brzmienie:

"II. Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku

funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor wykonawczy Komendy Głównej OHPXIX-XXI9wyższe8
2Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura Komendy Głównej OHPXVIII-XX9wyższe8
zastępca głównego księgowego budżetu OHP3
administrator bezpieczeństwa informacji

(inspektor ochrony danych) w Komendzie

Głównej OHP

9według odrębnych przepisów
3Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży, zastępca dyrektora biura Komendy Głównej OHP, dyrektor biura komendy wojewódzkiej OHPXV-XVIII8wyższe8
4Kierownik ośrodka szkolenia i wychowaniaXV-XVIII8wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

7
radca prawny w Komendzie Głównej OHPwedług odrębnych przepisów
5Komendant hufca pracyXV-XVII7wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4
radca prawnywedług odrębnych przepisów
6Główny organizator Komendy Głównej OHPXV-XVII7wyższe8
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnychwedług odrębnych przepisów
7Zastępca głównego księgowegoXV-XVII7wyższe3
8Kierownik warsztatuXIV-XVII7wyższe4
9Kierownik internatu,

zastępca komendanta hufca pracy, zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowania

XIV-XVI6wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

3
psychologwedług odrębnych przepisów
10PedagogXIII-XV6wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4
11Kierownik wydziału (zespołu), kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieżyXII-XVI8wyższe4
12Główny specjalista w Komendzie Głównej OHPXII-XVI-wyższe7
13Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie Głównej OHP,

główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP

XII-XV-wyższe6
administrator bezpieczeństwa informacjiwedług odrębnych przepisów
(inspektor ochrony danych) w komendzie wojewódzkiej OHP, Centrum Kształcenia

i Wychowania, Ośrodku Szkolenia

Zawodowego

14Starszy wychowawca,

kierownik świetlicy środowiskowej

XII-XIV5wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4
15DuszpasterzXI-XV6według odrębnych przepisów
16Specjalista w Komendzie Głównej OHP, starszy: specjalista, księgowy w komendzie

wojewódzkiej OHP,

główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 12 i 13

XI-XIV-wyższe3
17Doradca zawodowyX-XIV-wyższerok

w zakresie

poradnictwa zawodowego

doradca zawodowy - stażystaIX-XI-wyższe-
średnie1
18Specjalista do spraw programówX-XIV-wyższerok

w zakresie

przygotowania, realizacji

i oceniania realizacji

programów rynku pracy

specjalista do spraw programów - stażystaIX-XI-wyższe-
średnie1
19Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 13 i 16X-XIV-wyższe2
20WychowawcaX-XIII5wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

2
21Pośrednik pracyIX-XIII-wyższerok

w zakresie

pośrednictwa pracy

pośrednik pracy - stażystaIX-XI-wyższe-
średnie1
22Specjalista do spraw rozwoju zawodowegoIX-XIII-wyższerok

w zakresie

organizacji

szkoleń

specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażystaIX-XI-wyższe-
średnie1
23Doradca EURESIX-XIII-wyższe oraz

znajomość języka

angielskiego

na poziomie B1 oraz

ukończenie szkoleń

określonych

w odrębnych przepisach

rok

w zakresie

pośrednictwa pracy lub

poradnictwa zawodowego

asystent EURESIX-XI-wyższe-
średnie1
24Starszy inspektor, specjalistaIX-XIII-wyższe2
średnie3
25Młodszy wychowawcaIX-XI-wyższe

(kierunek studiów

w zakresie

pedagogiki, psychologii lub socjologii)

-
26Księgowy, inspektorIX-XI-średnie-
27Starszy referent, kasjerIX-XI-średnie1
28Instruktor praktycznej nauki zawoduVIII-XI5według odrębnych przepisów
29Instruktor szkolenia zawodowegoVIII-XI-
30ReferentV-VIII-średnie-
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych
1Kierownik administracyjnyIX-XIV3średnie3
2KierowcaIX-XI-według odrębnych przepisów
3KonserwatorIX-X-zasadnicze2
4Starszy recepcjonista, kucharzVIII-X-średnie2
5Starszy magazynierVIII-IX-średnie1
6ElektrykVIII-IX-zasadnicze-
7MechanikVII-X-zasadnicze3
8RecepcjonistaVII-IX-średnie-
pokojowapodstawowe-
9MagazynierVII-VIII-zasadnicze1
10Pracownik gospodarczyV-VII-podstawowe-
11Portier, dozorcaIV-V-podstawowe-
12Pomoc kuchennaIII-X-zasadnicze-
13SprzątaczkaIII-V-podstawowe-

",

b) tabela IV otrzymuje brzmienie:

"IV. Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku

funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
Bibliotekarze i pracownicy służby bibliotecznej
1Kierownik sekcji/ośrodkaXIII-XXII1wyższe

z uzyskaniem

kwalifikacji

drugiego stopnia

8
2Starszy kustoszXVIII-XX-według odrębnych przepisów
3Główny specjalistaXVIII-XX-wyższe

z uzyskaniem

kwalifikacji

drugiego stopnia

6
4KustoszXV-XVIII-według odrębnych przepisów
5Starszy specjalistaXIII-XVI-wyższe

z uzyskaniem

kwalifikacji

drugiego stopnia

-
wyższe

z uzyskaniem kwalifikacji

pierwszego stopnia

4
6Starszy bibliotekarzXIII-XV-według odrębnych przepisów
7SpecjalistaXI-XIV-wyższe

z uzyskaniem kwalifikacji

pierwszego stopnia

-
8BibliotekarzXI-XIII-według odrębnych przepisów
9Młodszy bibliotekarzX-XI-według odrębnych przepisów
10Magazynier bibliotecznyIX-X-średnie-
Pracownicy administracyjni i obsługi technicznej
1Kierownik sekcjiXV-XXII-wyższe9
2Główny specjalistaXV-XVIII-wyższe7
3Starszy specjalistaXIII-XVI-wyższe5
4SpecjalistaXI-XIV-średnie5
5Starszy księgowy,

operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

X-XIII-średnie4
6Księgowy,

starszy referent,

operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych

(audiowizualnych i komputerowych)

IX-XI-średnie2
7KierowcaVII-VIII-według odrębnych przepisów
8Referent, kasjer, magazynier, sekretarkaVI-VIII-średnie-
9Pomocnik bibliotecznyV-VII-zawodowe-

",

c) tabela Ve otrzymuje brzmienie:

"Ve. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatyki Resortu Finansów

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku

funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kierownik: biura, wydziału, oddziału, obiektu, dyrektor: departamentu, pionu, regionu, zastępca dyrektora: departamentu, pionu, regionuXIII-XV10wyższe5
2Kierownik: zespołu, sekcji, projektuXII-XIV9wyższe4
3Zastępca kierownika: biura, wydziału, obiektu, zespołu, sekcji, projektuIX-XIV8wyższe4
4Główny: specjalista, architektIX-XIV6wyższe5
radca prawnywedług odrębnych przepisów
5Zastępca głównego księgowegoX-XIII6wyższe3
średnie6
6Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, audytorIX-XIII6według odrębnych przepisów
7Administrator, architektIX-XIII-wyższe3
8Główny energetyk,

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

VIII-XII5wyższe3
9Starszy: specjalista, informatyk, programista, analityk, projektantVII-XIII-wyższe3
10ProgramistaVII-XII-wyższe1
średnie3
11Specjalista, informatyk, analityk, projektantVI-XI-wyższe1
średnie3
12Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwumV-VIII2wyższe1
średnie2
13EnergetykV-VIII-wyższe1
średnie2
14Starszy: inspektor, technik, archiwistaIV-VII-średnie2
15Inspektor,

młodszy administrator, technik,

młodszy informatyk

III-VI-średnie-
16Referent, sekretarka, archiwista, magazynierII-IV-średnie-
17Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczyI-III-zawodowe lub

podstawowe

-
kierowcawedług odrębnych przepisów

",

d) w tabeli VIII lp. 5 otrzymuje brzmienie:

"

5Kierownik: laboratorium, działu, wydziałuXVI-XVII5wyższe5
administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych)według odrębnych przepisów

".

§  2.  Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).