Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.257

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2241) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową.";

2) w § 2a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pracowniku jednostki naukowej - rozumie się przez to pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącej działalność naukową i badawczo-rozwojową.";

3) § 3a otrzymuje brzmienie:

"§ 3a. 1. Pracownikowi jednostki naukowej zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny może być także przyznany pracownikowi jednostki naukowej innemu niż wymieniony w ust. 1, pełniącemu funkcje kierownicze.";

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tytuł tabeli II otrzymuje brzmienie:

"II. Dla pracowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową";

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tytuł tabeli II otrzymuje brzmienie:

"Tabela II. Pracowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową".

§  2.  Do pracowników Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).