Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.163

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 12 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zakładanych i prowadzonych przez:

a) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

b) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

c) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

d) Ministra Sprawiedliwości,

e) ministra właściwego do spraw środowiska,

f) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

g) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,

h) ministra właściwego do spraw rybołówstwa;",

b) w pkt 2 uchyla się lit. a;
2) w § 3 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) zakłady poprawcze oraz schroniska dla nieletnich tworzone i prowadzone przez Ministra Sprawiedliwości,";

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przysługuje dodatek specjalny za trudną pracę.";

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II:
a) w części A lp. 2 otrzymuje brzmienie:
12345
"2Kierownik gospodarczyXIII-XVIIwyższe2
średnie6"
b) w części D lp. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
12345
"5Rzemieślnik (ślusarz, mechanik, elektrotechnik, murarz, stolarz, ogrodnik, fotograf, montażysta wystaw itp.), kucharzVII-XIzasadnicze
palacz c.o.podstawowe i kurs dla palaczy-
starszy strażnikpodstawowe2
starszy woźny,

robotnik do pracy ciężkiej,

praczka

-
6Strażnik w zakładzie poprawczym albo w schronisku dla nieletnichVI-XIśrednie-"
6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pracownikowi posiadającemu 25-letni staż pracy w placówkach resocjalizacyjnych dyrektor placówki może podwyższyć o 10% wysokość najwyższego dodatku specjalnego za trudną pracę, przewidzianego dla danej grupy pracowników.",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do poszczególnych kategorii placówek zalicza się:

1) do I kategorii:

a) zakłady poprawcze resocjalizacyjne:

- o charakterze zamkniętym,

- o wzmożonym nadzorze wychowawczym,

b) zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne,

c) zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne,

d) schroniska dla nieletnich:

- zwykłe,

- interwencyjne;

2) do II kategorii - zakłady poprawcze resocjalizacyjne:

a) o charakterze otwartym - młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej,

b) o charakterze półotwartym;

3) do III kategorii - placówki resocjalizacyjne dla wychowanków umieszczonych przez sądy powszechne w związku z popełnieniem czynu karalnego.".

§  2.  Pracownik zatrudniony na stanowisku strażnika w zakładzie poprawczym albo w schronisku dla nieletnich w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla tego stanowiska, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§  3.  Do pracowników zatrudnionych w szkole prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  4. 
1.  Pracownikowi, który ma okres pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej dłuższy niż 40 lat pracy, zatrudnionemu w dniu 1 stycznia 2018 r. w szkole prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, przysługuje nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy w wysokości 400% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli prawo do tej nagrody nabędzie w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Przepisy § 13 ust. 2-7 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się odpowiednio.
§  5. 
1.  Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, zatrudnionemu w dniu 1 stycznia 2018 r. w szkole prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, jeżeli stosunek pracy tego pracownika ustanie w związku z przejściem na rentę lub emeryturę w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w wysokości:
1) po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;
2) po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;
3) po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
2.  Przepisy § 14 ust. 2-4 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się odpowiednio.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 020-2 100
II1 030-2 110
III1 040-2 120
IV1 050-2 130
V1 060-2 140
VI1 070-2 160
VII1 080-2 200
VIII1 090-2 250
IX1 100-2 350
X1 120-2 490
XI1 140-2 640
XII1 160-2 800
XIII1 180-2 960
XIV1 200-3 130
XV1 220-3 330
XVI1 250-3 530
XVII1 280-3 730
XVIII1 320-3 930
XIX1 360-4 130

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 130-2 100
II1 140-2 120
III1 150-2 140
IV1 160-2 170
V1 170-2 200
VI1 180-2 350
VII1 190-2 550
VIII1 200-2 750
IX1 230-2 950
X1 260-3 200
XI1 290-3 450
XII1 330-3 700
XIII1 380-3 950
XIV1 430-4 200
XV1 480-4 500
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).