Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1325

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Na podstawie art. 88 ust. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 304 i 2360) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w zł
I1460-2540
II1470-2560
III1480-2580
IV1490-2610
V1500-2630
VI1510-2660
VII1520-2690
VIII1550-2800
IX1560-2950
X1570-3110
XI1580-3260
XII1590-3410
XIII1600-3580
XIV1610-3990
XV1630-4400
XVI1650-4800
XVII1740-5000
XVIII1860-5400
XIX2020-6070
XX2170-6750
XXI2330-6870
XXII2520-7320
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).