Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2360

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Na podstawie art. 88 ust. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110 i 2217) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 304) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w zł
I1430-2040
II1440-2060
III1450-2080
IV1460-2110
V1470-2130
VI1480-2160
VII1490-2190
VIII1510-2300
IX1520-2450
X1530-2610
XI1540-2760
XII1550-2910
XIII1560-3080
XIV1570-3300
XV1590-3620
XVI1610-3940
XVII1700-4260
XVIII1820-4640
XIX1970-5020
XX2120-5400
XXI2280-5750
XXII2460-6160
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).