Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1645

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2014 r. poz. 1488) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 2 wyraz "rencistów" zastępuje się wyrazem "seniora";
2) w § 12 w ust. 4 wyraz "rencisty" zastępuje się wyrazem "seniora";
3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w tabeli A:
lp. 1 otrzymuje brzmienie:
"1Dyrektor jednostki, o której mowa w § 2 pkt 2, zastępca dyrektora (do spraw ekonomicznych, administracyjnych, technicznych, innych równorzędnych) w jednostkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a-d, naczelny inżynier, kierownik zakładu doświadczalnegoXVII-XX",
po lp. 2 dodaje się lp. 2a w brzmieniu:
"2aPełnomocnik do spraw finansowychXVI-XIX",
lp. 5 otrzymuje brzmienie:
"5Kierownik komórki (wydziału, zakładu, działu, oddziału zamiejscowego) podległej bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, prowadzącej prace związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową, zastępca kierownika oddziału zamiejscowego, starszy specjalistaXV-XVIII",
lp. 9 otrzymuje brzmienie:
"9Zastępca kierownika domu pracy twórczejXIV-XVII",
lp. 12 otrzymuje brzmienie:
"12Konstruktor, technolog, mechanik, elektryk, energetyk, chemik, ekonomista, starszy technik dokumentalista, starszy programista, administrator (sieci, baz danych), konserwator sieciX-XVI",
lp. 17 otrzymuje brzmienie:
"17Starszy referent, starszy księgowy, starszy magazynier, kasjer, młodszy dokumentalista, technik dokumentalista, technik ogrodnik, programista, informatyk, składacz komputerowyVII-XV",
b) tabela B otrzymuje brzmienie:

"TABELA B. Dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w bibliotekach, archiwach i muzeach

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowania
1Starszy kustoszXV-XVI
2Starszy konserwatorXII-XV
3KustoszXII-XIV
4KonserwatorX-XIII
5Starszy bibliotekarz, starszy archiwista, starszy introligator, starszy dokumentalista, starszy renowator, adiunkt muzealny, adiunkt archiwalny, adiunkt konserwatorskiX-XII
6RenowatorIX-XI
7Bibliotekarz, dokumentalista, archiwista, introligator, starszy asystent muzealny, archiwalny i konserwatorski, renowator przyuczony, starszy magazynier archiwalny, starszy magazynier bibliotecznyVIII-X
8Młodszy renowator, młodszy bibliotekarz

Młodszy dokumentalista, młodszy konserwator, młodszy archiwista, magazynier archiwalny, magazynier biblioteczny

V-IX
9Przewodnik muzealny, asystent muzealny, archiwalny i konserwatorskiV-VIII",
c) uchyla się tabelę C,
d) w tabeli D:
tytuł otrzymuje brzmienie:

"Dla pracowników działalności opiekuńczo-terapeutycznej i medyczno-rehabilitacyjnej zatrudnionych w domach seniora i innych placówkach sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną",

po lp. 17 dodaje się lp. 17a w brzmieniu:
"17aOpiekun medycznyIX-XI",
e) w tabeli E:
w lp. 5 po wyrazie "Technolog" dodaje się przecinek i wyraz "kucharz",
lp. 7 otrzymuje brzmienie:
"7Garmażer, cukiernikVI-IX";
5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w lp. 3 po wyrazach "Kierownik laboratorium środowiskowego, naukowego" w nowym wierszu dodaje się wyrazy "Pełnomocnik do spraw finansowych",
b) w lp. 5 po wyrazach "Przełożona pielęgniarek" w nowym wierszu dodaje się wyrazy "Koordynator zespołu, sekcji, projektu, medyczny, inny równorzędny".