Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1645

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2014 r. poz. 1488) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 2 wyraz "rencistów" zastępuje się wyrazem "seniora";
2) w § 12 w ust. 4 wyraz "rencisty" zastępuje się wyrazem "seniora";
3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w tabeli A:
lp. 1 otrzymuje brzmienie:
"1Dyrektor jednostki, o której mowa w § 2 pkt 2, zastępca dyrektora (do spraw ekonomicznych, administracyjnych, technicznych, innych równorzędnych) w jednostkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a-d, naczelny inżynier, kierownik zakładu doświadczalnegoXVII-XX",
po lp. 2 dodaje się lp. 2a w brzmieniu:
"2aPełnomocnik do spraw finansowychXVI-XIX",
lp. 5 otrzymuje brzmienie:
"5Kierownik komórki (wydziału, zakładu, działu, oddziału zamiejscowego) podległej bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, prowadzącej prace związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową, zastępca kierownika oddziału zamiejscowego, starszy specjalistaXV-XVIII",
lp. 9 otrzymuje brzmienie:
"9Zastępca kierownika domu pracy twórczejXIV-XVII",
lp. 12 otrzymuje brzmienie:
"12Konstruktor, technolog, mechanik, elektryk, energetyk, chemik, ekonomista, starszy technik dokumentalista, starszy programista, administrator (sieci, baz danych), konserwator sieciX-XVI",
lp. 17 otrzymuje brzmienie:
"17Starszy referent, starszy księgowy, starszy magazynier, kasjer, młodszy dokumentalista, technik dokumentalista, technik ogrodnik, programista, informatyk, składacz komputerowyVII-XV",
b) tabela B otrzymuje brzmienie:

"TABELA B. Dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w bibliotekach, archiwach i muzeach

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowania
1Starszy kustoszXV-XVI
2Starszy konserwatorXII-XV
3KustoszXII-XIV
4KonserwatorX-XIII
5Starszy bibliotekarz, starszy archiwista, starszy introligator, starszy dokumentalista, starszy renowator, adiunkt muzealny, adiunkt archiwalny, adiunkt konserwatorskiX-XII
6RenowatorIX-XI
7Bibliotekarz, dokumentalista, archiwista, introligator, starszy asystent muzealny, archiwalny i konserwatorski, renowator przyuczony, starszy magazynier archiwalny, starszy magazynier bibliotecznyVIII-X
8Młodszy renowator, młodszy bibliotekarz

Młodszy dokumentalista, młodszy konserwator, młodszy archiwista, magazynier archiwalny, magazynier biblioteczny

V-IX
9Przewodnik muzealny, asystent muzealny, archiwalny i konserwatorskiV-VIII",
c) uchyla się tabelę C,
d) w tabeli D:
tytuł otrzymuje brzmienie:

"Dla pracowników działalności opiekuńczo-terapeutycznej i medyczno-rehabilitacyjnej zatrudnionych w domach seniora i innych placówkach sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną",

po lp. 17 dodaje się lp. 17a w brzmieniu:
"17aOpiekun medycznyIX-XI",
e) w tabeli E:
w lp. 5 po wyrazie "Technolog" dodaje się przecinek i wyraz "kucharz",
lp. 7 otrzymuje brzmienie:
"7Garmażer, cukiernikVI-IX";
5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w lp. 3 po wyrazach "Kierownik laboratorium środowiskowego, naukowego" w nowym wierszu dodaje się wyrazy "Pełnomocnik do spraw finansowych",
b) w lp. 5 po wyrazach "Przełożona pielęgniarek" w nowym wierszu dodaje się wyrazy "Koordynator zespołu, sekcji, projektu, medyczny, inny równorzędny".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

TABELA A. Dla pracowników naukowych
Lp.StanowiskoKwota w złotych
1Profesor zwyczajny2770-10 000
2Profesor nadzwyczajny2340-7000
3Profesor wizytujący2250-7000
4Adiunkt1890-5000
5Asystent1810-4000

TABELA B. Dla pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej oraz muzeów

Lp.StanowiskoKwota w złotych
1Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany2080-5000
2Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany1890-4500
3Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej1890-4000
4Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej1510-3500

TABELA C. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo-technicznych

Lp.StanowiskoKwota w złotych
1Główny specjalista do spraw środowiskowej aparatury badawczej1890-5000
2Specjalista1810-4500

TABELA D. Dla pracowników zatrudnionych w zagranicznych stacjach naukowych

Lp.StanowiskoKwota w złotych
1Dyrektor7640-19 000
2Zastępca dyrektora6200-17 500
3Specjalista, ekspert, administrator5000-13 500
4Księgowy, technik, bibliotekarz, starszy referent4400-12 000
5Sekretarka, recepcjonistka3240-9500
6Referent, tłumacz3800-9500
7Kierowca2680-8000
8Robotnik gospodarczy, sprzątaczka2200-7000

TABELA E. Dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w bibliotekach, archiwach oraz muzeach

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
V990-2900
VI1010-2950
VII1030-3000
VIII1080-3100
IX1130-3250
X1180-3400
XI1250-3550
XII1340-3700
XIII1450-3850
XIV1570-4000
XV1700-4200
XVI1830-4400

TABELA F. Dla pracowników innych niż wymienieni w tabelach A-E

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I900-2700
II910-2750
III920-2800
IV930-2850
V940-2900
VI950-2950
VII970-3000
VIII990-3100
IX1010-3200
X1030-3300
XI1050-3400
XII1080-3500
XIII1110-3600
XIV1150-3700
XV1190-3800
XVI1230-3900
XVII1280-4000
XVIII1370-4300
XIX1490-4600
XX1660-5000
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).