Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.254

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz. U. poz. 1499, z 2013 r. poz. 1711 oraz z 2015 r. poz. 375) w załączniku do rozporządzenia:
1) w Tabeli nr 1 w lp. 20-26, w Tabeli nr 2 w lp. 18-29, w Tabeli nr 3 w lp. 14-25, w Tabeli nr 4 w lp. 24-35, w Tabeli nr 5 w lp. 8-22, w Tabeli nr 6 w lp. 5-12, w Tabeli nr 7 w lp. 4-12, w Tabeli nr 8 w lp. 4-12 wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe";
2) po Tabeli nr 1 dodaje się Tabelę nr 1a w brzmieniu, które jest określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

Tabela nr 1a

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Lp.Stanowisko służboweWymagane wykształcenie*)Wymagane kwalifikacje zawodoweStaż służby
1Komendant

Biura Spraw Wewnętrznych SG

wyższe drugiego stopniapodstawowe, oficerskie,

kadry kierowniczej

10 lat
2Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych SGwyższe drugiego stopniapodstawowe, oficerskie,

kadry kierowniczej

9 lat
3Główny księgowyokreślone odrębnymi przepisamipodstawowe, oficerskie6 lat
4Kierownik komórki audytu wewnętrznegookreślone odrębnymi przepisamipodstawowe, oficerskie,

kadry kierowniczej

-
5Radcawyższe drugiego stopniapodstawowe, oficerskie9 lat
6Radca prawnyokreślone odrębnymi przepisamipodstawowe, oficerskie-
7Legislatorwyższe drugiego stopnia i aplikacja legislacyjna lub podyplomowe studia z zakresu legislacji albo wyższe drugiego stopnia prawnicze i 4 lata służby (pracy) związanej z opracowywaniem aktów prawnychpodstawowe, oficerskie4 lata
8Naczelnik wydziałuwyższe drugiego stopniapodstawowe, oficerskie,

kadry kierowniczej

8 lat
9Rzecznik prasowywyższe drugiego stopniapodstawowe, oficerskie4 lata
10Audytor wewnętrznyokreślone odrębnymi przepisamipodstawowe, oficerskie-
11Zastępca naczelnika wydziałuwyższe drugiego stopniapodstawowe, oficerskie,

kadry kierowniczej

6 lat
12Kierownik samodzielnej sekcjiwyższe drugiego stopniapodstawowe, oficerskie,

kadry kierowniczej

6 lat
13Ekspertwyższe drugiego stopniapodstawowe, oficerskie5 lat
14Kierownik sekcjiwyższe pierwszego stopniapodstawowe, oficerskie,

kadry kierowniczej

4 lata
15Starszy specjalistawyższe pierwszego stopniapodstawowe, oficerskie4 lata
średnie lub średnie branżowepodstawowe, chorążych5 lat
16Kierownik kancelarii tajnejwyższe pierwszego stopniapodstawowe, oficerskie4 lata
średnie lub średnie branżowepodstawowe, chorążych5 lat
17Specjalistaśrednie lub średnie branżowepodstawowe, chorążych4 lata
18Starszy asystentśrednie lub średnie branżowepodstawowe, chorążych4 lata
19Asystentśrednie lub średnie branżowepodstawowe, chorążych3 lata
podstawowe,

podoficerskie

4 lata
20Młodszy asystentśrednie lub średnie branżowepodstawowe,

podoficerskie

-
21Kursantśrednie lub średnie branżowe--
*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

W zakresie wykształcenia obowiązują dodatkowe wymogi według odrębnych przepisów, zależne od specyfiki stanowiska służbowego. W szczególności jest wymagane dodatkowo wykształcenie specjalistyczne - dla psychologów, techników kryminalistyki, kierownika komórki audytu wewnętrznego i audytora wewnętrznego.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).