Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.867

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 5 czerwca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie 2

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) skrajni budowli - rozumie się przez to wolną przestrzeń określoną linią wyznaczającą minimalne odległości pomiędzy pojazdem kolejowym a obiektami i urządzeniami infrastruktury kolejowej, niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego i bezkolizyjnego prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych,";

2)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Granica przyległego pasa gruntu, w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury kolejowej, powinna być oznaczona w terenie stałymi punktami zwanymi granicznikami i powinna znajdować się w odległości niezakłócającej działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.";

3)
w § 12 uchyla się ust. 2;
4)
w § 13 w ust. 2 w tabeli 3.1 skreśla się kolumnę 6 "Dopuszczalne naciski osi P [kN]";
5)
po § 14 dodaje się § 14a i 14b w brzmieniu:

"§ 14a. Przy sprawdzaniu wytrzymałości budowli kolejowych stosuje się modele obciążeń eksploatacyjnych zgodnie z normą PN-EN 15528 Kolejnictwo - Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą.

§ 14b. Modele obciążeń projektowych stosuje się zgodnie z normą PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, z uwzględnieniem następującej wartości minimalnej współczynników klasyfikacji obciążeń (α):

1) linie kolejowe magistralne (kat. 0) i pierwszorzędne (kat. 1): α=1,21,

2) linie kolejowe drugorzędne: α=1,10.";

6)
w § 15:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu określenia wymagań w zakresie dostosowania konstrukcji do parametrów eksploatacyjnych nawierzchni tory kolejowe dzieli się na klasy techniczne, przy czym należy uwzględnić parametry linii kolejowych, o których mowa w § 13 i § 14a, oraz obciążenie toru przewozami i analizy niezawodności, dostępności i podatności utrzymaniowej w rozumieniu normy PN-EN 50126 Zastosowania kolejowe - Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa.",

b)
uchyla się ust. 2-4,
c)
w ust. 5 tabela 3.2 "Warunki klasyfikacji torów kolejowych" otrzymuje brzmienie:
Klasy techniczne torówParametry eksploatacyjneUwagi
dopuszczalna prędkość pociągów

w km/h

obciążenie przewozami w Tg/rok
1234
0200nienormowaneO zaklasyfikowaniu toru do danej klasy decyduje jeden z parametrów określonych w kolumnach obok, przy czym wyboru parametru należy dokonywać z uwzględnieniem analiz niezawodności, dostępności i podatności utrzymaniowej w rozumieniu normy PN-EN 50126 Zastosowania kolejowe - Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa oraz parametrów linii kolejowych, o których mowa w § 13 i § 14a
1120powyżej 25
140
160
28016-25
10016-25
3709-15
809-15
4604-8
704-8
5300-3
400-3
d)
uchyla się ust. 6;
7)
w § 16 uchyla się ust. 5-7;
8)
w § 18 uchyla się ust. 3 i skreśla się rys. 3.2 a-3.2 f;
9)
w § 21:
a)
w ust. 3 uchyla się pkt 3,
b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. W łukach o promieniu nie mniejszym niż 190 m w torach głównych dodatkowych i bocznych oraz w łukach o promieniu nie mniejszym niż 250 m w torach szlakowych i głównych zasadniczych odstępuje się od wymagań, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4, i stosuje się tor bezstykowy w przypadku wymuszenia naprężeń w tokach szynowych odpowiadających temperaturze przytwierdzenia (23±3)°C i jednoczesnego zastosowania rozwiązań zwiększających stateczność toru bezstykowego lub niezawodność użytkowania.

3b. W przypadku nawierzchni bezpodsypkowej stosuje się wyłącznie tor bezstykowy niezależnie od promienia łuku i dopuszcza się zmniejszenie poszerzenia toru, o którym mowa w § 23 ust. 2.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Nawierzchnię torów i rozjazdów bezstykowych stanowią:

1) szyny odpowiadające normie PN-EN 13674-1 Kolejnictwo - Tor - Szyna - Część 1: Szyny kolejowe Vignoles'a o masie 46 kg/m i większej,

2) przytwierdzenia sprężyste lub pośrednie,

3) podkłady i podrozjazdnice,

4) podsypka tłuczniowa ze skał naturalnych o szerokości korony pryzmy za czołami podkładów nie mniejszej niż 0,40 m.";

10)
w § 24:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy układaniu rozjazdów powinno się przestrzegać następujących warunków:

1) w torach głównych zasadniczych nie stosuje się rozjazdów o skosach: 1:7,5; 1:7; 1:6,6 i 1:4,8,

2) w trudnych warunkach terenowych na bocznicach kolejowych możliwe jest stosowanie rozjazdów o promieniu równym 140 m i o skosach 1:7 i 1:5,

3) rozjazdy łukowe mogą być stosowane:

a) kiedy ograniczenia terenowe w projektowanym układzie torowym uniemożliwiają zastosowanie rozjazdu zwyczajnego lub

b) w celu uzyskania większej prędkości niż w układzie torowym z zastosowaniem rozjazdów zwyczajnych, lub

c) w celu ograniczenia zakresu przebudowy torowiska linii kolejowej, lub

d) w celu ułożenia rozjazdu w torze położonym w łuku,

4) przy stosowaniu rozjazdów z krzyżownicami łukowymi układanymi końcami do siebie w połączeniach torów równoległych powinno się stosować wstawki proste o długości nie krótszej niż 6 m obliczonej na podstawie wzoru:

w którym: l - długość wstawki prostej w m,

v - prędkość pociągów w kierunku zwrotnym w km/h;

5) w połączeniach torów rozjazdami prędkość przyrostu przyspieszenia niezrównoważonego ψ, o którym mowa w § 35 ust. 7, nie może przekraczać 1 m/s3,

6) występującą różnicę szerokości toru na łuku i w początku rozjazdu powinno się wyrównać w torze przyległym do rozjazdu,

7) w bocznych torach stacyjnych możliwe jest układanie rozjazdów z poszerzeniem w styku przediglicowym za końcem rozjazdu poprzedzającego, z tym że przejście od zwiększonej szerokości do normalnej wykonuje się na końcu rozjazdu poprzedzającego.",

b)
uchyla się ust. 7 i 8;
11)
w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku łuków o długości części kołowej nie większej niż 50 m w torze klasycznym lub w przypadku zastosowania toru bezstykowego dopuszcza się stosowanie prowadnic wyłącznie na łukach o promieniu mniejszym niż 190 m.";

12)
w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tory niezelektryfikowane powinny być odizolowane od torów zelektryfikowanych w sposób określony w normie PN-EN 50162 Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące z układów prądu stałego.";

13)
w § 28 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W odniesieniu do kozłów oporowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3, wymagania określone w ust. 4 i 5 nie mają zastosowania.";

14)
w dziale III tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

"Rozstaw torów";

15)
w § 30:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rozstaw torów linii kolejowej dwutorowej powinien wynosić nie mniej niż 4 m. W przypadku zaistnienia trudnych warunków terenowych w uzgodnieniu z zarządcą infrastruktury kolejowej dopuszcza się wyjątkowo zastosowanie rozstawu torów nie mniejszego niż 3,50 m.",

b)
uchyla się ust. 3-10 i skreśla się tabelę 3.7;
16)
w § 31:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Układ geometryczny toru kolejowego określony jest:",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku budowli kolejowych podlegających ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla interoperacyjności systemu kolei przy projektowaniu układu geometrycznego torów i połączeń torów w płaszczyźnie poziomej i pionowej powinno się stosować zasady obliczeń i dopuszczalne wartości parametrów określone w normie PN-EN 13803 Kolejnictwo - Tor - Parametry projektowania toru w planie - Tor o szerokości 1435 mm i większej, przy czym:

1) w odniesieniu do układu geometrycznego w płaszczyźnie poziomej powinno się stosować metodę zmiany niedomiaru przechyłki oraz nagłej zmiany niedomiaru przechyłki,

2) szczegółowe wartości należy uzgodnić z zarządcą infrastruktury kolejowej.

1b. W przypadku budowli kolejowych, które nie są objęte oceną zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla interoperacyjności systemu kolei, przy projektowaniu układu geometrycznego torów i połączeń torów w płaszczyźnie poziomej i pionowej stosuje się zasady obliczeń i dopuszczalnych wartości parametrów określonych w § 32-38.",

c)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przy projektowaniu konstrukcji układu geometrycznego toru kolejowego metodą bazy sztywnej należy przyjmować model ruchu punktu materialnego poruszającego się po trajektorii ustalonej osią toru, określony następującymi parametrami:",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wartość przechyłki (h) minimalnej dla toru w łuku wynosi 20 mm, a wartość przechyłki maksymalnej wynosi 150 mm, przy czym:

1) w łukach poziomych o promieniu mniejszym niż 300 m wartość przechyłki h w mm powinna być ograniczona zgodnie ze wzorem:

gdzie R oznacza wartość promienia łuku w m,

2) w rozjazdach maksymalna wartość przechyłki nie powinna przekraczać 100 mm,

3) przy peronach maksymalna wartość przechyłki nie powinna przekraczać 110 mm.";

17)
w § 33:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu zrównoważenia przyspieszenia odśrodkowego powinno się stosować na części kołowej łuku przechyłkę, której wartość h powinna spełniać nierówność:

w której:

Vmax - maksymalna prędkość pojazdów kolejowych bez systemu kompensacji przyspieszeń odśrodkowych w km/h,

R - promień łuku w m,

s - rozstaw osi szyn w torze w mm,

Vt - uśredniona prędkość najwolniejszych, kursujących regularnie pojazdów kolejowych w km/h,

g - przyspieszenie ziemskie - 9,81 w m/s2,

adop - dopuszczalna wartość niezrównoważonego przyspieszenia odśrodkowego określona w tabeli 3.9 w m/s2,

at - dopuszczalna wartość niezrównoważonego przyspieszenia dośrodkowego określona w tabeli 3.10 w m/s2,

h - wartość przechyłki w mm.",

b)
w ust. 2 tabele 3.9 i 3.10 otrzymują brzmienie:

"Tabela 3.9

Dopuszczalne wartości niezrównoważonego przyspieszenia odśrodkowego adop

Rodzaj układu torowego/ruchuadop w m/s2
12
ruch pasażerski0,851)
ruch towarowy0,72
tory boczne (v ≤ 40 km/h)0,65
łuki o promieniach 200 m < R ≤ 250 m0,65
łuki o promieniach R ≤ 200 m0,45
tory zwrotne rozjazdów zwyczajnych ze stałą krzyżownicą0,72 dla v ≤ 160 km/h

0,58 dla 160 < v ≤ 200 km/h

tory zwrotne rozjazdów zwyczajnych z ruchomą krzyżownicą0,85 dla v ≤ 200 km/h
rozjazdy łukowe ze stałą krzyżownicą w toku zewnętrznym0,72 dla v ≤ 160 km/h

0,58 dla 160 < v ≤ 200 km/h

rozjazdy łukowe ze stałą krzyżownicą w toku wewnętrznym0,72 dla v ≤ 200 km/h
rozjazdy łukowe z krzyżownicą ruchomą w toku zewnętrznym lub wewnętrznym0,85 dla v ≤ 200 km/h
skrzyżowania torów, rozjazdy krzyżowe0,65 dla v ≤ 100 km/h
przyrządy wyrównawcze0,65 dla v ≤ 160 km/h

0,52 dla 160 <v ≤ 200 km/h

1) Dopuszcza się stosowanie wartości przyspieszenia odśrodkowego adop = 1,00 w przypadku ruchu pasażerskiego wykonywanego taborem spełniającym wymagania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski" na liniach kolejowych, dla których zarządca infrastruktury opracował plan utrzymania, w rozumieniu Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności podsystemu "Infrastruktura", uwzględniający tę wartość.

Tabela 3.10

Dopuszczalne wartości niezrównoważonego przyspieszenia dośrodkowego at

Obciążenie przewozami w Tg/rokat w m/s2
12
0 ≤ T < 50,72
5 ≤ T < 100,62
10 ≤ T < 150,52
15 ≤ T < 200,42
T ≥ 200,32"
18)
w § 34:
a)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wartości pochylenia rampy przechyłkowej nie powinny przekraczać 2 mm/m.",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Długość prostoliniowej rampy przechyłkowej powinna być tak dobrana, aby prędkość podnoszenia koła na rampie określona według wzoru:

gdzie:

f - prędkość podnoszenia koła na rampie w mm/s,

v - prędkość jazdy pociągów w km/h,

h - wartość przechyłki w łuku lub różnica przechyłek w łukach, pomiędzy którymi wykonuje się rampę przechyłkową w mm,

l - długość rampy przechyłkowej w m

- nie przekraczała dopuszczalnych wartości określonych w tabeli 3.12.

Tabela 3.12

Dopuszczalna prędkość podnoszenia koła taboru na prostoliniowych rampach przechyłkowych

Wartośćf w mm/s
12
zasadnicza28
dopuszczalna50"
19)
w § 35:
a)
w ust. 4 tabela 3.14 otrzymuje brzmienie:

"Tabela 3.14

Dopuszczalna prędkość przyrostu przyspieszenia niezrównoważonego ψdop

Rodzaj układu torowegoψdopm/s3
12
Tory główne zasadnicze i szlakowe - trudne warunki terenowe0,5
Tory główne zasadnicze i szlakowe - dogodne warunki terenowe0,3
Tory główne dodatkowe, boczne, rozjazdy i połączenia torowe1,0"
b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Połączenia łuków kołowych bez krzywych przejściowych, z przechyłką lub bez przechyłki, w tym połączenia torów rozjazdami, z wstawką prostą lub bez wstawki między łukami odwrotnymi, są możliwe pod warunkiem, że prędkość przyrostu przyspieszenia niezrównoważonego ψ nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych w tabeli 3.14, przy czym parametr ten należy obliczać zgodnie z następującym wzorem:

w którym:

ψ - prędkość przyrostu przyspieszenia niezrównoważonego w m/s3,

V - maksymalna prędkość pojazdów kolejowych w km/h,

a1, a2 - niezrównoważone przyspieszenia dla prędkości maksymalnej w łukach torów oraz łukach rozjazdów w m/s2 z uwzględnieniem kierunku ich działania; wartości bezwzględne tych przyspieszeń sumuje się w przypadku łuków o odwrotnych kierunkach i odejmuje w przypadku łuków tego samego kierunku,

w - długość odcinka prostego pomiędzy łukami w m,

b - baza sztywna przyjmowana do obliczeń 20 m.";

20)
w § 36 w ust. 1 tabela 3.15 otrzymuje brzmienie:

"Tabela 3.15

Najmniejsza długość odcinka prostego pomiędzy łukami w m

ToryWarunki terenowe
normalnetrudne
123
główne i szlakowe1)
pozostałe1010
gdzie:

Vmax - maksymalna prędkość pojazdów kolejowych w km/h

1) nie mniej niż 20 m"

21)
§ 37 otrzymuje brzmienie:

"§ 37. Na liniach kolejowych powinno się stosować następujące wartości maksymalne pochylenia podłużnego:

1) w torach linii ruchu mieszanego lub towarowego - 12,5‰,

2) w torach linii przeznaczonych dla ruchu pasażerskiego - 25‰,

3) w torach przeznaczonych do postoju pojazdów kolejowych odłączonych od czynnego pojazdu trakcyjnego - 2,5‰,

4) w torach linii przebudowywanych - nie większe niż występujące przed przebudową albo zgodne z wymaganiami określonymi w pkt 1-3.";

22)
w § 38:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W trudnych warunkach terenowych odległość między załomami profilu podłużnego może być zmniejszona do 1/3 długości najdłuższego pociągu.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W strefie połączeń torowych dopuszcza się stosowanie odległości między załomami profilu podłużnego mniejszych niż 1/3 długości najdłuższego pociągu.",

c)
uchyla się ust. 3 i 4,
d)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. W przypadku gdy z uwagi na uwarunkowania geometryczne toru kolejowego lub warunki terenowe nie jest możliwe spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 10, długość łuku wyokrąglającego powinna być nie mniejsza niż długość rampy przechyłkowej, przy jednoczesnym spełnieniu następujących wymagań:

1) promień łuku pionowego nie powinien być mniejszy niż 5000 m,

2) pochylenie rampy przechyłkowej powinno spełniać warunek:

w którym:

h - wartość przechyłki w mm,

l - długość rampy przechyłkowej w mm.";

23)
w § 42 uchyla się ust. 9;
24)
uchyla się § 44;
25)
w § 45 uchyla się ust. 2-4;
26)
w § 49:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Konstrukcja nawierzchni kolejowej na obiektach inżynieryjnych bez naziomu powinna posiadać niezależne od ustroju konstrukcyjnego obiektu podpory toków szynowych.",

b)
uchyla się ust. 2 i 3,
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podtorze i nawierzchnia w sąsiedztwie przyczółków powinna posiadać wzmocnioną konstrukcję uniemożliwiającą zróżnicowane osiadania wywołane różnicą ustrojów konstrukcyjnych oraz sprężystości podłoża.";

27)
w § 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Światło wiaduktów kolejowych nad drogami publicznymi powinno odpowiadać wymaganiom skrajni drogi odpowiedniej dla danej klasy drogi, a w przypadku przebudowy wiaduktu nie może być ono mniejsze niż przed przebudową.";

28)
w § 55 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Konstrukcje wsporcze sieci jezdnej mogą być wykorzystane do podwieszenia wyizolowanych przewodów linii optotelekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych średniego napięcia zasilających obiekty i urządzenia służące do prowadzenia ruchu pociągów.";

29)
w § 57 uchyla się ust. 4;
30)
w § 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W łukach o promieniu 4000 m i mniejszym zewnętrzny tok szynowy powinien być podniesiony w stosunku do toku wewnętrznego o wartość przechyłki (h) wyliczonej ze wzoru:

gdzie:

Vmax - maksymalna prędkość pojazdów kolejowych bez systemu kompensacji przyspieszeń odśrodkowych w km/h,

R - promień łuku w m,

s - rozstaw osi szyn w torze w mm,

Vt - uśredniona prędkość najwolniejszych, kursujących regularnie pojazdów kolejowych w km/h,

g - przyspieszenie ziemskie = 9,81 w m/s2,

adop - dopuszczalna wartość niezrównoważonego przyspieszenia odśrodkowego wynosząca 0,7 w m/s2,

at - dopuszczalna wartość niezrównoważonego przyspieszenia dośrodkowego określona w tabeli 3.10 w m/s2,

h - wartość przechyłki w mm.";

31)
w § 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rozjazdy układane w torach głównych zasadniczych i głównych dodatkowych powinny posiadać skosy nie większe niż 1:9.";

32)
w § 98:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obiekty do obsługi osób projektuje się, buduje lub przebudowuje przy zachowaniu wymagań technicznych specyfikacji interoperacyjności systemu kolei, w tym:

1) decyzji Komisji 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 72, z późn. zm.),

2) decyzji Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 1, z późn. zm.).",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) możliwość obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się;",

d)
uchyla się ust. 5 i 6;
e)
ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Odległość krawędzi peronu od osi toru powinna być projektowana przy zachowaniu wymagań skrajni budowli.

8. Wysokość peronu powinna wynosić 0,76 m albo 0,55 m nad główkę szyny w zależności od typu pojazdu kolejowego zatrzymującego się przy peronie.",

f)
po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. W przypadku peronów o wysokości 0,76 m projektowaną odległość krawędzi peronu od osi toru X należy obliczać zgodnie z poniższym wzorem, uwzględniającym wpływ łuków i przechyłek, przy czym wynik należy zaokrąglać w górę do 5 mm:

X = XGSZ + S + ΔbD

w którym:

XGSZ - graniczna skrajnia zabudowy bez wpływu łuków i przechyłek w m, będąca sumą granicznej skrajni budowli oraz poszerzeń usprawniających eksploatację i utrzymanie,

S - poszerzenie skrajni zabudowy z uwagi na projektowane łuki w płaszczyźnie poziomej w m, określane według następującego wzoru:

gdzie: R oznacza promień łuku poziomego w m,

ΔbD - wpływ przechyłki w m określany według następującego wzoru:

w którym:

hq - wysokość peronu w m,

D - przechyłka projektowana w m.",

g)
w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Długość peronu w zależności od długości pociągów zatrzymujących się przy peronie powinna wynosić nie mniej niż:",

h)
po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. W przypadku peronów przeznaczonych wyłącznie do obsługi pociągów ruchu regionalnego dopuszcza się stosowanie peronów o długości nie mniejszej niż 85 m.",

i)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Przy ustalaniu szerokości peronu powinno się uwzględniać szerokość:

1) strefy zagrożenia przy każdej krawędzi peronu,

2) trasy wolnej od przeszkód o stałej szerokości,

3) powierzchni użytkowej, która powinna posiadać wymiary dostosowane do projektowanego zagospodarowania peronu i szacunkowej ilości podróżnych.",

j)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Szerokość peronu, o której mowa w ust. 10, nie może być mniejsza niż:

1) 2,5 m w przypadku peronów jednokrawędziowych,

2) 3,3 m w przypadku peronów dwukrawędziowych.",

k)
ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"11. Strefę zagrożenia w rozumieniu decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wyznacza się w formie przyległego do krawędzi peronu pasa o stałej szerokości zapewniającej dostęp do pociągu, która powinna wynosić nie mniej niż:

1) 0,75 m - przy krawędziach peronowych, przy których wszystkie pojazdy kolejowe zatrzymują się lub przy których prędkość pojazdu bez zatrzymania wynosi nie więcej niż 60 km/h,

2) 1,00 m - przy krawędziach peronowych, przy których możliwe są przejazdy pojazdów kolejowych bez zatrzymania z prędkością większą niż 60 km/h, lecz mniejszą niż 140 km/h,

3) 1,50 m - przy krawędziach peronowych, przy których możliwe są przejazdy pojazdów kolejowych bez zatrzymania z prędkością większą lub równą 140 km/h, lecz mniejszą lub równą 200 km/h.

12. Strefę zagrożenia oznacza się:

1) ostrzegawczym pasem dotykowym o stałej szerokości nie mniejszej niż 0,40 m i nie większej niż 0,60 m,

2) ostrzegawczą linią wizualną o stałej szerokości nie mniejszej niż 0,10 m i nie większej niż 0,20 m w kolorze żółtym lub innym kontrastującym z kolorem posadzki - umiejscowioną na powierzchni strefy zagrożenia przy jej granicy z ostrzegawczym pasem dotykowym.",

l)
po ust. 12 dodaje się ust. 12a-12c w brzmieniu:

"12a. Ostrzegawczy pas dotykowy powinien posiadać formę jednakowych znaków wypukłych o następujących parametrach:

1) znak wypukły powinien mieć formę ściętego stożka lub sfery kuli o:

a) wysokości nie mniejszej niż 5 mm i nie większej niż 8 mm,

b) średnicy podstawy nie mniejszej niż 30 mm i nie większej niż 40 mm,

2) znaki powinny być rozmieszczone w układzie siatki prostokątnej o wymiarach boków nie mniejszych niż 60 mm i nie większych niż 120 mm.

12b. Ostrzegawczym pasem dotykowym oznacza się także miejsca, w których w ciągu komunikacyjnym występują bariery architektoniczne lub inne przeszkody, w szczególności schody oraz granice obszaru dostępnego dla pasażerów.

12c. Ostrzegawczą linią wizualną o szerokości nie mniejszej niż 0,05 m oznacza się również krawędzie pierwszego stopnia schodów w górę i pierwszego stopnia schodów w dół, na powierzchni poziomej i pionowej tych stopni.",

m)
uchyla się ust. 13-16,
n)
po ust. 17 dodaje się ust. 17a i 17b w brzmieniu:

"17a. Szerokość trasy wolnej od przeszkód na peronie nie może wynosić mniej niż 1,60 m, z wyjątkiem:

1) odcinków końcowych peronu dwukrawędziowego, na których dopuszcza się zastosowanie szerokości trasy 0,80 m przy każdej strefie zagrożenia pod warunkiem, że szerokość peronu nie będzie mniejsza niż 3,3 m, a pomiędzy tak zwężonymi trasami nie będzie jakiejkolwiek zabudowy,

2) peronów jednokrawędziowych o szerokości strefy zagrożenia wynoszącej 1,5 m, na których wymaga się w takich przypadkach zastosowania szerokości trasy nie mniejszej niż szerokość danej strefy zagrożenia, powiększonej o co najmniej 0,5 m.

17b. Na trasie wolnej od przeszkód na peronie dopuszcza się usytuowanie:

1) podpór wiat i innych słupów o długości nieprzekraczającej 1 m w rozstawie nie mniejszym niż 2,4 m pod warunkiem, że ich odległość od strefy zagrożenia wynosi 0,80 m lub więcej,

2) konstrukcji stałych o długości nieprzekraczającej 10 m pod warunkiem, że ich odległość od strefy zagrożenia wynosi 1,2 m lub więcej, a odległość od krawędzi peronu wynosi 2 m lub więcej.",

o)
ust. 18 otrzymuje brzmienie:

"18. Nawierzchnia peronów powinna mieć właściwości przeciwpoślizgowe również w warunkach zawilgocenia oraz powinna być ułożona ze spadkiem poprzecznym 1-3 %; wartość spadku w strefie zagrożenia nie powinna przekraczać 1%.",

p)
w ust. 20 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Na stacjach i przystankach osobowych powinno się budować wiaty zapewniające osobom przebywającym na peronie osłonę przed opadami atmosferycznymi, w dostosowaniu do istniejących lub przewidywanych lokalizacji przejść dla pieszych, stanowiących dojście do peronu lub poczekalni peronowych, przy czym:",

q)
uchyla się ust. 21;
33)
w § 126:
a)
uchyla się ust. 3,
b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Przy torach wydzielonych dla SKM dopuszczalne jest stosowanie wartości nominalnej wysokości peronów wynoszącej 0,96 m nad główkę szyny.";

34)
w § 130 uchyla się ust. 3;
35)
w § 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do kolei niekonwencjonalnych zalicza się w szczególności koleje jednoszynowe, koleje na poduszkach powietrznych lub magnetycznych.";

36)
w dziale VIII uchyla się rozdział 2;
37)
użyte w rozporządzeniu w różnym przypadku i liczbie wyrazy "zarząd kolei" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazami "zarządca infrastruktury".
1.
Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie mają zastosowania do budowli kolejowych istniejących oraz budowli kolejowych, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:
1)
został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego;
2)
zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.
W sprawach, o których mowa w ust. 1, za zgodą inwestora stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
3.
Obiekty do obsługi osób, o których mowa w § 98 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż 25 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Na stacjach i przystankach osobowych wybudowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na których znajdują się naprzeciwległe perony niskie o wysokości 0,30 m, do czasu ich likwidacji lub ich przebudowy, w celu uniemożliwienia przechodzenia przez tory w miejscach do tego nieprzystosowanych, na międzytorzu na długości peronów należy umieścić bariery ochronne o wysokości co najmniej 0,90 m, jeżeli nie będą one naruszały wymagań skrajni budowli.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 3 lutego 2014 r. pod numerem 2014/0059/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).