Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. - Dz.U.2017.299 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.299

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 15 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2162) użyte w § 4 w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 4 wyrazy "naczelnika urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).