Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1515

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zajęcia na kierunku lekarskim z zakresu nauk klinicznych związanych z określoną specjalnością w zakresie nauk medycznych są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy, prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizację lekarską odpowiadającą nauczanym efektom kształcenia przy współudziale osób posiadających dorobek naukowy lub doświadczenie kliniczne właściwe dla nauczanych efektów kształcenia.";

2) w § 12 w ust. 2 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w przypadku studiów pierwszego stopnia - stanowi co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki oraz co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, reprezentujących specjalności z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,".

§  2. 
1.  W okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 1 października 2018 r. w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, która w dniu wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia prowadzi kształcenie na kierunku studiów pielęgniarstwo lub położnictwo pierwszego stopnia, minimum kadrowe dla tego kierunku studiów może stanowić:
1) co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki oraz
2) co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, dla których uczelnia, w skład której wchodzi podstawowa jednostka organizacyjna, jest podstawowym miejscem pracy.
2.  Do minimum kadrowego, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać zaliczone osoby, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, również w przypadku, gdy uczelnia nie jest ich podstawowym miejscem pracy.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).