Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1271

| Akt oczekujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1751) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli nr 1 lp. 1-4 otrzymują brzmienie:
1Folia odblaskowa do tablic jednorzędowych101tło białe101a
tło niebieskie101b
tło żółte101c
tło zielone101d
2Folia odblaskowa do tablic dwurzędowych102tło białe102a
tło niebieskie102b
tło żółte102c
tło zielone102d
3Folia odblaskowa do tablic motocyklowych103tło białe103a
tło niebieskie103b
tło żółte103c
tło zielone103d
4Folia odblaskowa do tablic motorowerowych104tło białe104a
tło niebieskie104b
tło zielone104d
2) w tabeli nr 2 lp. 1-9 otrzymują brzmienie:
1Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa201tło białe201a
do tablic jednorzędowychtło niebieskie201b
tło żółte201c
tło zielone201d
2Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa202tło białe202a
do tablic dwurzędowychtło niebieskie202b
tło żółte202c
tło zielone202d
3Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa203tło białe203a
do tablic motocyklowychtło niebieskie203b
tło żółte203c
tło zielone203d
4Naklejona na taśmę aluminiową folia odblaskowa204tło białe204a
do tablic motorowerowychtło niebieskie204b
tło zielone204d
5Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową205tło białe205a
przycięta zgodnie z wymiarem tablictło niebieskie205b
jednorzędowychtło żółte205c
tło zielone205d
6Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową206tło białe206a
przycięta zgodnie z wymiarem tablictło niebieskie206b
dwurzędowychtło żółte206c
tło zielone206d
7Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową207tło białe207a
przycięta zgodnie z wymiarem tablictło niebieskie207b
motocyklowychtło żółte207c
tło zielone207d
8Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową208tło białe208a
przycięta zgodnie z wymiarem tablictło niebieskie208b
motorowerowychtło zielone208d
9Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową209tło białe209a
przycięta zgodnie z wymiarem tablictło zielone209d
jednorzędowych zmniejszonych
3) w tabeli nr 3:
a) lp. 1-4 otrzymują brzmienie:
1Jednorzędowa bez numerów01tło białe01a
tło niebieskie01b
tło żółte01c
tło zielone01d
2Dwurzędowa bez numerów02tło białe02a
tło niebieskie02b
tło żółte02c
tło zielone02d
3Motocyklowa bez numerów03tło białe03a
tło niebieskie03b
tło żółte03c
tło zielone03d
4Motorowerowa bez numerów04tło białe04a
tło niebieskie04b
tło zielone04d
b) lp. 27 otrzymuje brzmienie:
27Jednorzędowa zmniejszona bez numerów05tło białe05a
tło zielone05d
c) pod tabelą nr 3 dodaje się objaśnienie w brzmieniu:

"Objaśnienie:

W lp. 5-11 i lp. 28 kod rodzaju i odmiany podany w kolumnie 5 stosuje się dla tablicy z tłem białym; dla tablicy z tłem zielonym w lp. 5-11 i lp. 28 stosuje się kod rodzaju i odmiany utworzony przez dodanie litery "d" do kodu stosowanego dla tablicy z tłem białym.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).