Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.112

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

Na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 585) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w tabeli nr 2 dodaje się lp. 9 w brzmieniu:
9Naklejona folia odblaskowa na taśmę aluminiową przycięta zgodnie z wymiarem tablic jednorzędowych zmniejszonych209tło białe209a
b) w tabeli nr 3:
lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9Motocyklowa zwyczajna132 litery, 4 cyfry13a
2 litery, 3 cyfry, 1 litera13b
3 litery, 1 litera, 3 cyfry13c
3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry13d
3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra13e
3 litery, 2 cyfry, 2 litery13f
3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra13g
3 litery, 2 litery, 2 cyfry13h
3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera13i
3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery13j
2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra13k
2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry13l
2 litery, 1 litera, 3 cyfry13m
2 litery, 2 cyfry, 2 litery13n
2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra13o
2 litery, 2 litery, 2 cyfry13p
lp. 11 otrzymuje brzmienie:
11Motorowerowa zwyczajna142 litery, 4 cyfry14a
2 litery, 3 cyfry, 1 litera14b
3 litery, 1 litera, 3 cyfry14c
3 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry14d
3 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra14e
3 litery, 2 cyfry, 2 litery14f
3 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra14g
3 litery, 2 litery, 2 cyfry14h
3 litery, 1 litera, 2 cyfry, 1 litera14i
3 litery, 1 litera, 1 cyfra, 2 litery14j
2 litery, 2 cyfry, 1 litera, 1 cyfra14k
2 litery, 1 cyfra, 1 litera, 2 cyfry14l
2 litery, 1 litera, 3 cyfry14m
2 litery, 2 cyfry, 2 litery14n
2 litery, 1 cyfra, 2 litery, 1 cyfra14o
2 litery, 2 litery, 2 cyfry14p
po lp. 26 dodaje się wiersze lp. 27-29 w brzmieniu:
27Jednorzędowa zmniejszona bez numerów05tło białe05a
28Samochodowa zwyczajna jednorzędowa zmniejszona151 litera, 3 cyfry15a
1 litera, 2 cyfry, 1 litera15b
1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra15c
1 litera, 1 litera, 2 cyfry15d
1 litera, 1 cyfra, 2 litery15e
1 litera, 2 litery, 1 cyfra15f
1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera15g
29Samochodowa tymczasowa dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej451 litera, 3 cyfry45a
1 litera, 2 cyfry, 1 litera45b
1 litera, 1 cyfra, 1 litera, 1 cyfra45c
1 litera, 1 litera, 2 cyfry45d
1 litera, 1 cyfra, 2 litery45e
1 litera, 2 litery, 1 cyfra45f
1 litera, 1 litera, 1 cyfra, 1 litera45g
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w tabeli nr I:
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 208 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 209,
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 04 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 05,
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 11 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 15,
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 41 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 45,
b) w tabeli nr II:
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 208 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 209,
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 04 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 05,
c) w tabeli nr III:
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 208 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 209,
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 04 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 05,
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 11 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 15,
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 41 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 45,
d) w tabeli nr IV:
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 208 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 209,
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 04 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 05,
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 11 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 15,
po kolumnie oznaczonej kodem rodzaju 41 dodaje się kolumnę oznaczoną kodem rodzaju 45.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2322).