Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.615

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 22 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- związane z udzielaniem zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) albo z ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu, zwanych dalej "zamówieniami".";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wszczętych przed dniem 28 lipca 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STAWKI PROCENTOWE STOSOWANE PRZY OBNIŻANIU WARTOŚCI KOREKT FINANSOWYCH I POMNIEJSZEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII NIEPRAWIDŁOWOŚCI INDYWIDUALNYCH

12345
Lp.Kategoria nieprawidłowości indywidualnychStawka procentowaKwalifikacja naruszenia
Nieprawidłowości indywidualne stwierdzone w zamówieniu udzielonym zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej: "Pzp", albo z ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), zwanej dalej: "Uok"Nieprawidłowości indywidualne stwierdzone w zamówieniu udzielonym zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo z decyzji o dofinansowaniu projektu
1Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia w zamówieniach o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie:

- art. 11 ust. 8 Pzp

- art. 138g ust. 1 Pzp w przypadku zamówień na usługi społeczne

- art. 18 ust. 2 Uok w przypadku umów koncesji

100%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w

związku z art. 56 ust. 1 Pzp.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp.

7. Zamówienia na usługi społeczne - naruszenie art. 138i lub art. 138j Pzp.

8. Koncesje - naruszenie art. 18 ust. 1 pkt 1 lub art. 51 ust. 2 pkt 2 Uok.

- polegające na niedopełnieniu obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności:

- na stronie internetowej zamawiającego,

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach,

- w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

9. Pkt 1-8 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2- 4 i 6-8 Pzp, tj. zaniżenia wartości zamówienia lub wyborze sposobu obliczenia wartości zamówienia, które powodują, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

10. Pkt 1-8 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 5b Pzp, tj. polegających na bezprawnym łączeniu zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów Pzp lub dzieleniu na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

11. Pkt 1-8 stosuje się odpowiednio do wymienionych w

tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 8-10 Uok, tj. dzielenia przedmiotu koncesji na odrębne części w celu uniknięcia stosowania przepisów Uok.

1. Niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo

decyzji o dofinansowanie projektu.

2. Podział zamówienia lub zaniżenie jego wartości skutkujące niezastosowaniem wymogów związanych z publikacją zapytania ofertowego.

2Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia w zamówieniach o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie:

- art. 11 ust. 8 Pzp

- art. 138g ust. 1 Pzp w przypadku zamówień na usługi społeczne

- art. 18 ust. 2 Uok w przypadku umów koncesji

25%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp.

7. Zamówienia na usługi społeczne - naruszenie art. 138i lub art. 138j Pzp.

8. Koncesje - naruszenie art. 18 ust. 1 pkt 1 lub art. 51 ust. 2 pkt 2 Uok.

- polegające na niedopełnieniu obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia

informacyjnego UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności:

- na stronie internetowej zamawiającego,

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach,

- w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, tj. w sposób gwarantujący, że podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej miał dostęp do informacji dotyczących tego zamówienia.
3Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia w zamówieniach o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie:

- art. 11 ust. 8 Pzp

- art. 138g ust. 1 Pzp w przypadku zamówień na usługi społeczne

- art. 18 ust. 2 Uok w przypadku umów koncesji

100%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 25%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp.

6. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp.

7. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp.

8. Zamówienia na usługi społeczne - naruszenie art. 138o ust. 3 Pzp.

9. Koncesje - naruszenie art. 18 ust. 1 pkt 2 Uok.

- polegające na niedopełnieniu obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego w BZP, a w przypadku zamówień na usługi społeczne - w Biuletynie Informacji Publicznej, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności:

-na stronie internetowej zamawiającego,

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach,

- w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

1. Niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

2. Podział zamówienia lub zaniżenie jego wartości skutkujące niezastosowaniem wymogów związanych z publikacją zapytania ofertowego.

4Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia w zamówieniach o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie:

- art. 11 ust. 8 Pzp

- art. 138g ust. 1 Pzp w przypadku zamówień na usługi społeczne

- art. 18 ust. 2 Uok w przypadku umów koncesji

25%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp.

6. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp.

7. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp.

8. Zamówienia na usługi społeczne - naruszenie art. 138o ust. 3 Pzp.

9. Koncesje - naruszenie art. 18 ust. 1 pkt 2 Uok.

- polegające na niedopełnieniu obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego w BZP, a w przypadku zamówień na usługi społeczne - w Biuletynie Informacji Publicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności:

- na stronie internetowej zamawiającego,

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach,

- w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o

dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, tj. w sposób gwarantujący, że podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej miał dostęp do informacji dotyczących tego zamówienia.

5Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego25%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

Naruszenie art. 55 ust. 1 lub art. 60b ust. 1 Pzp polegające na udzieleniu zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu.
6Bezprawne udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa100%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 25%, 10% albo 5%

Naruszenie art. 131h ust. 3, 5 lub 6 Pzp polegające na udzieleniu zamówienia odpowiednio w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów.
7Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa

innowacyjnego lub licytacji elektronicznej

100%Naruszenie art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 pkt 1-4, 8-15, lub art. 70, lub art. 73a ust. 1, lub art. 74 ust. 2, lub art. 134 ust. 5 i 6 Pzp polegające na udzieleniu zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego lub licytacji elektronicznej bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów.
8Bezprawne zawarcie umowy koncesji100%Naruszenie art. 20 ust. 1 Uok polegające na zawarciu umowy koncesji bez uprzedniego opublikowania ogłoszenia o koncesji albo zamieszczenia ogłoszenia o koncesji lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego, gdy nie zachodzą przesłanki określone w tym przepisie.
9Bezprawne udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych albo bezprawne udzielenie zamówienia na dodatkowe dostawy100%Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6-7 lub ust. 1a-1b lub art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp polegające na udzieleniu zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych albo udzieleniu zamówienia na dodatkowe dostawy bez zachowania ustawowych przesłanek.Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych albo udzieleniu zamówienia na dodatkowe dostawy z naruszeniem warunków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.
10Konflikt interesów100%Naruszenie art. 17 ust. 1 lub art. 17 ust. 2-2a Pzp, lub art. 30 ust. 1-3 Uok polegające na zaniechaniu obowiązku wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia osób, wobec których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub polegające na złożeniu fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób.1. Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z udzielającym zamówienie.

2. Udzielenie zamówienia podmiotowi

powiązanemu osobowo lub kapitałowo z udzielającym zamówienie bez zgody właściwej instytucji.

3. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia osób powiązanych kapitałowo lub osobowo z wyłonionym wykonawcą.

11Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji, kryteriach selekcji, fakultatywnych podstawach wykluczenia z postępowania lub kryteriach oceny ofert25%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 41 pkt 7, 7a i 9 Pzp polegające na nieumieszczeniu w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz podstawach wykluczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, kryteriach oceny ofert i ich znaczenia lub art. 36 ust. 1 pkt 5, 5a, 6 i 13 Pzp polegające na niezamieszczeniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz fakultatywnych podstawach wykluczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne i licytacja elektroniczna - naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 w związku z art. 56 ust. 1 i art. 60c ust. 1, art. 73c ust. 1 lub art. 75 ust. 2 pkt 9 Pzp polegające na niezamieszczeniu w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE lub w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, kryteriów selekcji oraz podstawach wykluczenia wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia, lub art. 36 ust. 1 pkt 13 albo art. 73b ust. 2 pkt 3 Pzp polegające na niezamieszczeniu w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag kryteriów i sposobu oceny ofert, zasad wyboru partnera lub partnerów, w tym kryteriów oceny ofert.

3. Koncesje - naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 2-5 Uok polegające na niezamieszczeniu w ogłoszeniu o koncesji przesłanek wykluczenia wykonawców, kryteriów kwalifikacji, opisu kryteriów oceny ofert lub minimalnych wymagań, o ile zostały określone.

Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriach oceny ofert, który uniemożliwia potencjalnym wykonawcom złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego lub wpływa na możliwość wzięcia przez wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy koncesji, kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji lub kryteriów oceny ofert25%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

1. Naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp polegające na określeniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 Pzp polegające na określeniu kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców.

3. Naruszenie art. 91 ust. 2c Pzp polegające na określeniu kryteriów oceny ofert w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia.

4. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp polegające na określeniu kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy.

5. Naruszenie art. 29 ust. 5 Uok polegające na ograniczeniu liczby wykonawców, których zamawiający zamierza zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie koncesji, na podstawie nieobiektywnych i dyskryminacyjnych kryteriów.

6. Naruszenie art. 33 ust. 2 Uok polegające na określeniu kryteriów kwalifikacji w sposób niezwiązany z przedmiotem umowy koncesji, nieproporcjonalny do przedmiotu umowy koncesji, niezapewniający rzeczywistej konkurencji.

7. Naruszenie art. 37 ust. 1 Uok polegające na wskazaniu kryteriów oceny ofert, które nie są związane z przedmiotem umowy koncesji.

1. Ustalenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców.

2. Ustalenie kryteriów oceny ofert w sposób zawężający konkurencję.

3. Nieuprawnione określenie kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy.

13Niezastosowanie lub niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert25%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp polegające na zastosowaniu kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wyborze oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ.

2. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp polegające na niewłaściwym zastosowaniu kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

3. Naruszenie art. 91 ust. 2c Pzp polegające na zastosowaniu kryteriów oceny ofert, które nie są związane z przedmiotem zamówienia.

4. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp polegające na zastosowaniu kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy.

5. Naruszenie art. 29 ust. 2 Uok polegające na zmianie kryteriów oceny ofert w trakcie negocjacji.

Wybór oferty w sposób niezgodny z ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami oceny ofert.
14Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania- 25% w przypadku gdy ustalony termin został skrócony więcej niż o 50% terminu wymaganego lub skrócenie stanowi 50% terminu wymaganego,

- 10% w przypadku gdy ustalony termin został skrócony więcej niż o 30% terminu wymaganego lub skrócenie stanowi 30% terminu wymaganego,

- 5% w pozostałych przypadkach (wysokość 5% może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2%

w przypadku gdy ze względu na wagę nieprawidłowości indywidualnej korekta obliczona przy użyciu stawki 5% jest niewspółmierna)

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 43 ust. 1-2b Pzp polegające na ustaleniu terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 49 ust. 1- 3, art. 52 ust. 1-5 lub art. 134 ust. 3 Pzp polegające na ustaleniu terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 56 ust. 2, art. 57 ust. 6, art. 60 ust. 3 lub art. 134 ust. 3 Pzp polegające na ustaleniu terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach lub terminów składania ofert wstępnych lub terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 60c ust. 2 lub art. 60e ust. 4 Pzp polegające na ustaleniu terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 73c ust. 2, art. 73e ust. 1 lub art. 73 e ust. 3 w związku z art. 60 ust. 3 Pzp polegające na ustaleniu terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ofert wstępnych lub składania ofert krótszych niż terminy ustawowe.

6. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp polegające na ustaleniu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych niż termin ustawowy.

7. Koncesje - naruszenie art. 31 ust. 3-5 Uok polegające na ustaleniu terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji krótszych niż terminy ustawowe.

Nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert.
15Ustalenie terminów krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne, w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści

ogłoszenia o zamówieniu

- 25% w przypadku gdy ustalony termin został skrócony więcej niż o 50% terminu ustawowego lub skrócenie stanowi 50% terminu ustawowego,

- 10% w przypadku gdy ustalony termin został skrócony więcej niż o 30% wymaganego terminu lub skrócenie stanowi 30% wymaganego terminu,

- 5% w pozostałych przypadkach (wysokość 5% może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku gdy ze względu na wagę nieprawidłowości indywidualnej korekta obliczona przy użyciu stawki 5% jest niewspółmierna)

Naruszenie art. 12a lub art. 134 ust. 3a Pzp polegające na uchybieniu przez zamawiającego terminom określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia.
16Niedozwolona modyfikacja SIWZ lub dokumentów koncesji25%

- wysokość wstawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

1. Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a lub 4b Pzp polegające na modyfikacji treści SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem naruszenia wskazanego w kategorii nieprawidłowości indywidualnych określonej w lp. 17.

2. Naruszenie art. 29 ust. 2 Uok polegające na zmianie minimalnych wymagań w trakcie negocjacji umowy o koncesji.

17Niedozwolona modyfikacja SIWZ lub zapytania ofertowego10%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 5%

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp polegające na modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany terminów składania ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.Zmiana terminu składania ofert bez zamieszczenia odpowiedniej informacji o zmianie w upublicznionym zapytaniu ofertowym.
18Niedopełnienie obowiązków związanych z

udostępnianiem dokumentów zamówienia lub dokumentów koncesji

- 25% w przypadku gdy czas na zapoznanie się

wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 50% ustawowego terminu składania ofert,

- 10% w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 60% ustawowego terminu składania ofert,

- 5% w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 80% ustawowego terminu składania ofert

1. Naruszenie art. 37 ust. 2, art. 42 ust. 1, art. 51 ust. 4, art. 60 ust. 2 pkt 1, art. 60 ust. 4, art. 60e ust. 3 lub art. 64 ust. 3 Pzp polegające na nieudostępnieniu SIWZ na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu lub dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania lub nieprzekazaniu wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert.

2. Naruszenie art. 24 ust. 1 Uok przez nieudostępnienie dokumentów koncesji na stronie internetowej od dnia opublikowania ogłoszenia o koncesji albo od dnia przekazania zaproszenia do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji.

19Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców5%1. Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp polegające na żądaniu od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Naruszenie art. 30b ust. 4 Pzp polegające na wymaganiu przedstawienia określonego certyfikatu bez dopuszczenia innych form dowodowych.

3. Naruszenie art. 35 ust. 3 Uok polegające na żądaniu od wykonawców dokumentów niesłużących wykazaniu przez wykonawcę spełniania kryteriów kwalifikacji lub braku podstaw do wykluczenia, lub dyskryminacyjny i nieproporcjonalny do przedmiotu umowy koncesji zakres lub sposób składania dokumentów.

20Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji25%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp lub art. 26 ust. 3 i 4 Uok polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę bez zachowania przesłanek określonych w tych przepisach.

3. Naruszenie art. 30 ust. 1-4 Pzp polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej kolejności.

4. Naruszenie art. 30a Pzp polegające na wskazaniu oznakowania bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie.

Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych,

patentów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne.

21Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji10%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 5%

1. Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp polegające na opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Naruszenie art. 30 ust. 7 Pzp albo art. 26 ust. 5 Uok polegające na niezastosowaniu lub zastosowaniu w sposób mogący utrudnić identyfikację przedmiotu zamówienia lub umowy koncesji nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.

1. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niezrozumiałych i niedostatecznie dokładnych określeń, nieuwzględniający

wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Niezastosowanie lub zastosowanie w sposób mogący utrudnić identyfikację przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.

22Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców25%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny - naruszenie art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2 lub art. 60d ust. 2 Pzp polegające na zaproszeniu do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

2. Negocjacje bez ogłoszenia - naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp polegające na zaproszeniu do negocjacji mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

3. Zapytanie o cenę - naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp polegające na zaproszeniu do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

4. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 73e ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 57 ust. 2 Pzp.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 2 Pzp polegające na niezaproszeniu do udziału w licytacji wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

6. Koncesje - naruszenie art. 29 ust. 5 Uok polegające na ograniczeniu liczby wykonawców, których zamawiający zamierza zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie koncesji do liczby niezapewniającej konkurencji.

23Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty25%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

Naruszenie art. 87 Pzp polegające na dokonywaniu w toku badania i oceny ofert istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą.
24Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty25%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10%

albo 5%

1. Naruszenie art. 89 ust. 1 lub art. 138r ust. 1 lub 2 Pzp polegające na odrzuceniu najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub wyborze jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem naruszenia wskazanego w kategorii nieprawidłowości indywidualnych określonej w lp. 25.

2. Naruszenie art. 24 ust. 1 lub ust. 5 Pzp polegające na wykluczeniu wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w tych przepisach, w tym przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 2f, 3, 3a lub 4 Pzp.

3. Naruszenie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 lub 5, lub art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1 lub 5 Pzp polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Nieuzasadnione wykluczenie

wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wybór oferty niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

25Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty25%Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 lub 1a Pzp polegające na odrzuceniu oferty jako zawierającej rażąco niską cenę lub koszt bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
26Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia25%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

Naruszenie art. 96 lub art. 97 Pzp polegające na dokumentowaniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu1)Brak zapewnienia właściwej ścieżki audytu.
27Naruszenia w zakresie zawierania umów w sprawie zamówienia25%

- wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%

Naruszenie art. 94 ust. 3 w związku z art. 91 ust. 1 Pzp polegające na nieuprawnionym zawarciu umowy w sprawie zamówienia z innym wykonawcą niż ten, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.Zawarcie umowy w sprawie zamówienia z biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcą innym, niż kolejny wykonawca wyłoniony w trakcie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
28Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia lub umowy koncesji100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej ze zmiany umowy zwiększone o 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia2)1. Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp polegające na dokonaniu zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowania ustawowych przesłanek, z zastrzeżeniem naruszenia wskazanego w kategorii nieprawidłowości indywidualnych określonej w lp. 29 oraz lp. 30.

2. Naruszenie art. 46 ust. 1 Uok polegające na dokonaniu zmian w umowie koncesji bez zachowania ustawowych przesłanek, z zastrzeżeniem naruszenia wskazanego w kategorii nieprawidłowości indywidualnych określonej w lp. 29 oraz lp. 30.

Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, z naruszeniem warunków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu.
29Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia lub umowy koncesji100% wartości zmniejszenia zakresu świadczenia oraz 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia1. Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp polegające na zmianie umowy polegającej na nieuprawnionym zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

2. Naruszenie art. 46 ust. 1 Uok polegające na zmianie umowy koncesji polegającej na nieuprawnionym zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do treści oferty.

Zmiana umowy polegająca na nieuprawnionym zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
30Zmiana postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej, której wartość przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego100%

- za podstawę obliczenia korekty finansowej lub pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo przyjmuje się wartość dokonanej zmiany, która przekracza 50% pierwotnie określonej wartości zamówienia

1. Naruszenie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp polegające na zmianie postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej obejmującej realizację dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, której wartość przekracza 50% pierwotnie określonej wartości zamówienia, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek wprowadzania zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty.

2. Naruszenie art. 46 ust. 3 Uok polegające na zwiększeniu wartości umowy koncesji o wartość przekraczającą 50% pierwotnie określonej wartości koncesji.

Istotna zmiana postanowień zawartej umowy polegająca na realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, której wartość przekracza 50% pierwotnie określonej wartości zamówienia, z zachowaniem pozostałych przesłanek udzielenia zamówienia.
___________

1) Ścieżka audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140 i Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34).

2) 25% liczone od wartości pomniejszonej o wartość dodatkową zamówienia wynikającą z niedozwolonej zmiany umowy.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).