Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1942

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 29 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

Na podstawie art. 92 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. poz. 1192 oraz z 2006 r. poz. 946) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wymiary obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1, nie mogą naruszać wyznaczonych powierzchni ograniczających.";

2) uchyla się § 4;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Przez przeszkody lotnicze, usytuowane w otoczeniu lotniska, rozumie się sztuczne lub naturalne obiekty naziemne albo ich części lub skrajnie tras komunikacyjnych, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające.".

§  2.  Do spraw prowadzonych na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o przygotowaniu i realizacji inwestycji celu publicznego lub przepisów budowlanych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie wysokości obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza usytuowanych w zasięgu powierzchni podejścia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).