Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.179

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Na podstawie art. 47 ust. 2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 342) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia następuje na pisemny wniosek weterana poszkodowanego-żołnierza złożony do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia realizującego te zadania w imieniu Ministra Obrony Narodowej, za pośrednictwem podmiotu leczniczego zlecającego zaopatrzenie w dany wyrób medyczny.";

2) w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa;";

3) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia przed wystawieniem faktury przez podmiot realizujący zaopatrzenie wystawia dokument potwierdzający wysokość przyznanego dofinansowania oraz zawierający zobowiązanie do przekazania środków finansowych na rachunek bankowy podmiotu realizującego zaopatrzenie, a następnie otrzymaną fakturę za zrealizowane zlecenie przekazuje właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa ustanowionemu przez Ministra Obrony Narodowej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu realizacji płatności na rzecz podmiotu realizującego zaopatrzenie.

§ 7. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia prowadzi ewidencję wyrobów medycznych, których koszty zaopatrzenia podlegają dofinansowaniu ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, uwzględniającą wysokość wydatkowanych środków z budżetu państwa.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.