Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1819

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy (Dz. U. poz. 685) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej "pomocą", weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej, zwanemu dalej "weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem";";

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek składa się do przełożonego właściwego w sprawach osobowych weterana poszkodowanego-funkcjonariusza według jego ostatniego miejsca pełnienia służby albo ostatniego jego pracodawcy odpowiednio w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa albo Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu do Komendanta Służby Ochrony Państwa, zwanego dalej "organem".".