§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym. - Dz.U.2021.967 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.967

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.