§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym. - Dz.U.2021.967 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.967

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1656) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dowódca oraz każdy przełożony tego dowódcy mogą, w ramach środków funduszu nagród i zapomóg pozostających w ich dyspozycji, przyznać nagrodę każdemu żołnierzowi niezawodowemu odbywającemu służbę w podległych im jednostkach wojskowych oraz żołnierzom niezawodowym skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w podległych im jednostkach wojskowych.";

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nagrody są przyznawane z inicjatywy przyznającego albo na wniosek przełożonego żołnierza niezawodowego.";

3)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Minister Obrony Narodowej może przyznać nagrodę każdemu żołnierzowi niezawodowemu z własnej inicjatywy lub na wniosek dowódcy oraz przełożonego tego dowódcy, przesłany za pośrednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.";

4)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Wypłaty zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, dokonuje się w sposób oraz w terminie określonych dla wypłaty innych należności pieniężnych przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 2 ustawy.";

5)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Zapomogę dla byłego żołnierza niezawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, wypłaca wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje terenowy organ administracji wojskowej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o przyznaniu zapomogi.".