Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2339

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2017 r.
§  2. 
1.  Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do umów kredytu albo umów emisji obligacji, które będą zawarte po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w wyniku rozpatrzenia wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się § 13 ust. 8 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.  Postępowania z nadwyżką rekompensaty, w przypadku umów kredytu albo umów emisji obligacji zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odbywają się na zasadach określonych w tych umowach.