Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1533

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1516 oraz z 2014 r. poz. 1150) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki";

2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz klasy dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzone w szkołach innego typu, dotychczasowe szkoły artystyczne oraz placówki, zwane dalej "szkołami", mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę.

2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.";

3)
w § 2:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu:",

b)
pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,",

c)
uchyla się pkt 8,
d)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,";

4)
§ 3-5 otrzymują brzmienie:

"§ 3. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

§ 4. 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:

1) wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,

2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,

3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych

- zwanych dalej "wycieczkami".

2. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.

§ 5. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.";

5)
uchyla się § 6;
6)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.

2. Wzór karty wycieczki określa załącznik do rozporządzenia.

3. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.";

7)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:

1) dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki, o której mowa w § 7 ust. 1; dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów, o której mowa w § 7 ust. 3;

2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.";

8)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.";

9)
uchyla się § 9 i § 10;
10)
§ 11-13a otrzymują brzmienie:

"§ 11. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.

3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

§ 12. Kierownik wycieczki:

1) opracowuje program i regulamin wycieczki;

2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;

4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;

6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;

8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów;

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole.

§ 13. Opiekun wycieczki:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;

2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

§ 13a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.";

11)
uchyla się § 14-16;
12)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

KARTA WYCIECZKI

Nazwa i adres szkoły/placówki: ...................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Cel wycieczki: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nazwa kraju1) /miasto/trasa wycieczki:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termin: .........................................................................................................................................

Numer telefonu kierownika wycieczki: .......................................................................................

Liczba uczniów: ...................., w tym uczniów niepełnosprawnych: ..........................................

Klasa: ...........................................................................................................................................

Liczba opiekunów wycieczki: ......................................................................................................

Środek transportu: ........................................................................................................................

___________________________________________________________________________

_______________________________

1) Dotyczy wycieczki za granicą.

PROGRAM WYCIECZKI

Data, godzina

wyjazdu oraz

powrotu

Długość trasy

(w kilometrach)

Miejscowość

docelowa i trasa

powrotna

Szczegółowy

program

wycieczki

od wyjazdu

do powrotu

Adres miejsca

noclegowego

i żywieniowego

oraz przystanki

i miejsca

żywienia

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie

wycieczki.

Kierownik wycieczki Opiekunowie wycieczki

.......................................................1. ..........................................................
(imię i nazwisko oraz podpis)2. ..........................................................

3 ............................................................

4 ............................................................

5 ............................................................

6 ............................................................

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

ZATWIERDZAM

........................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły/placówki)

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).