Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.277

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1517) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zakresu zadań wynikających ze sprawowania przez Komendanta Głównego Straży Granicznej nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej, Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, ośrodkami szkolenia Straży Granicznej oraz ośrodkami Straży Granicznej;";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej ustawowych zadań Straży Granicznej, w szczególności w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, a także funkcjonariuszy i pracowników Policji i Biura Ochrony Rządu lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej;

2) zakresu zadań wynikających ze współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej oraz właściwymi organami i instytucjami, w tym innych państw.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).