Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.843

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1573) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) rejestrze nabywców obligacji - rozumie się przez to rejestr, prowadzony przez agenta emisji lub podmioty na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 8 lub § 7 ust. 2, zawierający zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 2 lub 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.); w rejestrze tym są ujawnione osoby, które nabyły obligacje na rynku pierwotnym, oraz kolejni posiadacze obligacji, jeżeli obligacje nie zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych lub na rachunkach zbiorczych prowadzonych przez uprawnione podmioty lub na kontach uczestników bezpośrednich Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a także posiadane przez te osoby obligacje;";

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Minister Finansów w liście emisyjnym może obok odsetek przewidzieć należności uboczne w formie dodatkowego świadczenia pieniężnego (premii), powstającego w następstwie realizacji prawa udziału w losowaniu przyznanego obligacjom wyemitowanym na podstawie tego listu emisyjnego.

2. Minister Finansów może powierzyć agentowi emisji organizację losowań, o których mowa w ust. 1.

3. Losowanie przeprowadza się w terminie wskazanym w liście emisyjnym, przy czym termin losowania nie może przypadać:

1) wcześniej niż 30. dnia od dnia zakupu obligacji oraz

2) w okresie 7 dni poprzedzających dzień wykupu obligacji.

4. Losowaniu podlega pojedyncza obligacja, co do której nie została złożona dyspozycja przedterminowego wykupu.

5. Szczegółowe zasady i sposób losowania określane są w liście emisyjnym.

6. Obligacje, o których mowa w ust. 1, są zapisywane wyłącznie w rejestrze nabywców obligacji.";

3) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

"Oprocentowanie i inne należności uboczne od obligacji";

4) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. 1. W przypadku gdy warunki emisji przewidują możliwość uzyskania premii, o której mowa w § 5a, wysokość premii lub sposób jej ustalenia oraz liczbę premii lub sposób jej ustalenia określa się w liście emisyjnym.

2. Premia ma postać świadczenia pieniężnego i jest wypłacana w dniu wykupu obligacji.";

5) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Wypłata odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu bądź podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym obligacje są zdeponowane.

2. Wypłata odsetek za dany okres odsetkowy lub innych należności ubocznych, na rzecz posiadaczy obligacji, których obligacje są zapisane w rejestrze nabywców obligacji, następuje za pośrednictwem agenta emisji albo podmiotów, o których mowa w § 7 ust. 1, prowadzących rejestr nabywców obligacji.";

6) w § 24:
a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek lub innych należności ubocznych następuje ze środków budżetu państwa w następujący sposób:",

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Wykup obligacji następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu bądź podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym obligacje są zdeponowane.

5. Wykup obligacji na rzecz posiadaczy obligacji, których obligacje są zapisane w rejestrze nabywców obligacji, następuje za pośrednictwem agenta emisji lub podmiotów, o których mowa w § 7 ust. 1, prowadzących rejestr nabywców obligacji.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.