§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. - Dz.U.2020.1877 - OpenLEX

§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1877

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2020 r.
§  3. 
1. 
Dofinansowanie składek na Fundusz Solidarnościowy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczy składek od wynagrodzeń pracowników warsztatu terapii zajęciowej począwszy od wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2019 r.
2. 
Dofinansowanie wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dotyczy wpłat począwszy od wynagrodzeń pracowników warsztatu terapii zajęciowej za miesiąc styczeń 2020 r.
3. 
Poniesienie, przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, kosztów związanych z dofinansowaniem składek na Fundusz Solidarnościowy, wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych, jako kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, wydatkowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie wymaga dokonania korekt kwartalnych informacji, o których mowa w § 20 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, i rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu, o którym mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.
4. 
Zmiana kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 i 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wpływająca na zmianę podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność tego warsztatu w 2020 r., wymaga sporządzenia przez strony aneksu do umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.