Zmiana rozporządzenia w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1168

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 23 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 718 oraz z 2018 r. poz. 2422) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10 w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 3 skreśla się wyrazy "za pomocą telefaksu,";
2)
załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1. 
Świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych i ich wtórniki, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
2. 
W sprawach wydawania świadectw przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się wzór świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, określony w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

wzór

Objaśnienia:

I. Dokument dwustronicowy, formatu A4, o wymiarach 210 x 297 mm, wykonany na papierze ze znakiem wodnym, niewykazującym luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadającym włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i w promieniowaniu ultrafioletowym oraz losowo rozmieszczone drobiny wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.

II. Zabezpieczenia dokumentu:

1. tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

2. druk reliefowy,

3. mikrodruki,

4. elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

5. element graficzny wykonany farbą irydyscentną,

6. oznaczenie indywidualne.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).