Zmiana rozporządzenia w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2422

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 1629) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 718) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Egzamin przeprowadza się dla co najmniej 10 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu.

2. W przypadku braku wymaganej liczby osób dopuszczonych do egzaminu Dyrektor TDT odwołuje egzamin, o czym informuje na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego oraz powiadamia osoby dopuszczone do egzaminu, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia egzaminu.

3. W przypadku odwołania egzaminu opłatę za egzamin uiszczoną przez osobę dopuszczoną do tego egzaminu, na wniosek tej osoby, zalicza się na poczet egzaminu w terminie późniejszym albo zwraca się tej osobie. Wniosek składa się w terminie 90 dni od dnia odwołania egzaminu.";

2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Do spraw dotyczących przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz w sprawach wydawania świadectw przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, przedłużenia ich ważności i wydawania ich wtórników, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

wzór

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).