Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1650

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego.";

2) w § 9:
a) w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego dołącza się:",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego dołącza się również:";

3) w § 10 uchyla się ust. 1;
4) w § 12:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiednio przeprowadza rozmowę albo egzamin, podczas których nauczyciel:",

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel:";

5) w § 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 4a do rozporządzenia.";

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
8) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
9) po załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

grafika

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).