Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla... - Dz.U.2020.1115 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1115

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

Na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) w załączniku do rozporządzenia lp. 92-94 otrzymują brzmienie:
92Republika Federalna NiemiecWKBerlin I, Ambasada RP

Lassenstraße 19-21

14193 Berlin

86
93Republika Federalna NiemiecWKBerlin II, Ambasada RP

Lassenstraße 19-21

14193 Berlin

92
94Republika Federalna NiemiecWKBerlin III, Ambasada RP

Lassenstraße 19-21

14193 Berlin

93
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260 oraz z 2020 r. poz. 362).