Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1997

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 533) w § 1 w ust. 2 wyrazy "działów nauka i szkolnictwo wyższe" zastępuje się wyrazami "działu szkolnictwo wyższe i nauka".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.