Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1568

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 28 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy

Na podstawie art. 6 ust. 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 23) w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV - obszar dzielnic: Bemowo i Wola;".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).