Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.662

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2016 r.
§  2. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 370, z 2013 r. poz. 342 oraz z 2016 r. poz. 613) w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, obejmujący województwa opolskie i śląskie;".